Ut­bränd ton­årsmo­dell dog på sjuk­hu­set

Hallands Nyheter - - Världen -

KI­NA: En 14-årig mo­dell har av­li­dit ef­ter att ha del­ta­git i mo­de­vec­kan i Shang­hai. 14-åring­en, som hör­de hem­ma i Ryss­land, hamn­de på sjuk­hus ef­ter två hek­tis­ka ar­bets­må­na­der i Ki­na.

Hen­nes öde drar nu blic­kar­na till de ar­bets­för­hål­lan­den som rå­der i mo­debran­schen i Ki­na, där många av de flic­kor som gäst­ar­be­tar kom­mer från ti­di­ga­re sov­jetsta­ter.

Den eng­elsk­språ­ki­ga tid­ning­en The Si­be­ri­an Ti­mes har rap­por­te­rat att Vla­da Dzi­u­ba var all­var­ligt ut­mat­tad när hon drab­ba­des av hjärn­hin­ne­in­flam­ma­tion. En vård­käl­la sä­ger sam­ti­digt till tid­ning­en att det kan ha va­rit frå­ga om blod­för­gift­ning. Den ki­ne­sis­ka mo­del­la­gen­tur som hon ar­be­ta­de för har för­ne­kat att 14-åring­en skul­le ha va­rit ut­mat­tad. (TT-AFP)

Bild: AN­DY WONG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.