Dom­stol stop­par stopp mot trans­sex­u­el­la

Hallands Nyheter - - Världen -

USA: En fe­de­ral dom­stol i Washing­ton stop­par pre­si­dent Do­nald Trumps pla­ner på att ne­ka trans­per­so­ner an­ställ­ning i USA:S mi­li­tär. Do­ma­ren Col­leen Kol­lar-ko­tel­ly skri­ver att trans­per­so­ner in­om mi­li­tä­ren som har läm­nat in en stäm­ning för att stop­pa pla­ner­na san­no­likt skul­le få rätt och att ad­mi­nist­ra­tio­nen där­för in­te får in­fö­ra re­strik­tio­nen. I au­gusti klar­gjor­de Trump att mi­li­tä­ren ska ”åter­vän­da till den lång­va­ri­ga po­li­ti­ken och för­fa­ran­det in­om mi­li­tä­ren från fö­re ju­ni 2016”. Det in­ne­bär ett stopp för ny­an­ställ­ning av öp­pet trans­sex­u­ell per­so­nal. Ett an­tal trans­per­so­ner som re­dan tjänst­gör i mi­li­tä­ren tog ären­det till dom­stol i sep­tem­ber och häv­da­de grund­lags­skyd­da­de rät­tig­he­ter som grund. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.