Ton­å­ring med bomb dömd till fäng­el­se

Hallands Nyheter - - Världen -

NOR­GE: En 17-årig poj­ke i Nor­ge har dömts till nio må­na­ders fäng­el­se ef­ter att han gri­pits med en hem­ma­gjord spräng­ladd­ning. En­ligt tings­rät­ten pla­ne­ra­de han att spränga den i cen­tra­la Oslo.

Åkla­ga­ren ha­de krävt att han skul­le dö­mas till två års fäng­el­se. En­ligt åkla­ga­ren ha­de 17-åring­en ra­di­ka­li­se­rats, i hans te­le­fon fanns bland an­nat fil­mer som vi­sar hur Is-ter­ro­ris­ter dö­dar fång­ar.

17-åring­en var först miss­tänkt för ter­ror­brott, men det för­änd­ra­des se­na­re till olag­ligt in­ne­hav av ex­plo­sivt ma­te­ri­al. 17-åring­en har för­ne­kat brott och sagt att han skul­le de­to­ne­ra spräng­ladd­ning­en i sko­gen i när­he­ten av där han bor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.