Minst åt­ta dö­da ef­ter över­sväm­ning­ar­na

Hallands Nyheter - - Världen -

DAN­MARK: Hel­gens storm har krävt minst åt­ta män­ni­sko­liv sam­man­lagt, de fles­ta sö­der om Ös­ter­sjön. I Dan­mark om­kom en man i natt i en tra­fi­ko­lyc­ka på en över­sväm­mad väg vid Kalund­borg. Än­nu rå­der över­sväm­nings­var­ning på nor­ra Själ­land och längs den tys­ka Ös­ter­sjö­kus­ten. Kraf­ti­ga stor­mar har de se­nas­te åren ska­pat sto­ra pro­blem för bo­en­de längs fle­ra kust­sträc­kor i Dan­mark. Se­dan stor­men Bo­dil slog till 2013 har bo­en­de i Roskil­de kom­mun på Själ­land bett om hjälp med att säk­ra kust­sträc­kor­na mot stor­mar­nas fram­fart, men än­nu har ing­et hänt. Där har nu en mängd fri­vil­li­ga del­ta­git i in­sat­ser för att mins­ka ska­dor­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.