MINNESORD

Bernt Bengts­son

Hallands Nyheter - - Livets gång -

Ef­ter myc­ket pla­ne­ring av färd­väg. över­natt­nings­plat­ser, föl­je­bil och an­nat star­ta­de Bernt upp cy­kel­lop­pet Tour de Parkin­son år 2002.

Ett lopp som be­står av tre del­sträc­kor.

År 1: Ystad - Stock­holm, 88 mil, som in­ne­bar sju da­gars cyk­ling med en vi­lo­dag i mit­ten vil­ket in­ne­bar dags­e­tap­per på 12-14 mil.

År 2: Stock­holm - Örnsköldsvik, 76 mil.

År 3: Örnsköldsvik - Ha­pa­ran­da, 78 mil.

Trots sin svå­ra parkin­son lyc­ka­des Bernt som var bo­satt i Årstad ut­an­för Fal­ken­berg ge­nom­fö­ra det­ta lopp tre gång­er, så­le­des hand­la­de det om en bragd i sam­man­lagt nio år, fan­tas­tiskt.

Själv ha­de jag för­må­nen att få del­ta åren 08, 09, och 10. En re­sa längs öst­ra cy­kel­spå­ret ge­nom he­la Sve­ri­ge på mesta­dels små fi­na vägar ge­nom här­li­ga land­skap och un­der­bar na­tur.

Tack va­re Bernt och hans väl­pla­ne­ra­de re­sa har vi som del­ta­git fått se och upp­le­va så otro­ligt myc­ket samt träf­fat mas­sor av trev­li­ga män­ni­skor.

Bernt gick bort den ti­on­de sep­tem­ber, vil­ken käm­pe han var. Han blev trots sin svå­ra sjuk­dom 77 år. Vi minns Bernt med tack­sam­het.

Vi­la i frid.

Cy­kel­kom­pi­sen i Var­berg, Karl-eric Bengts­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.