Sti­na Nils­son står över Tour de Ski i vin­ter.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - PET­TER NILS­SON TT

Sti­na Nils­son har be­stämt sig för att stå över Tour de Ski. Allt för att kom­ma så väl för­be­redd till OS som möj­ligt.

He­la för­sä­song­en har Sti­na Nils­son va­rit hem­lig­hets­full om si­na pla­ner för Tour de Ski. Men un­der skid­för­bun­dets me­di­e­upp­takt i Sol­na kom till slut ett be­sked från den 24-åri­ga sprint­spe­ci­a­lis­ten.

– Jag har gjort en plan A, plan B och plan C. Som det ser ut nu finns Tour de Ski in­te med i min plan A, sä­ger Nils­son som slu­ta­de trea i Tou­ren för­ra sä­song­en. Vad ska du gö­ra i stäl­let?

– Jag kom­mer att för­sö­ka pri­o­ri­te­ra att få en läng­re trä­nings­pe­ri­od på snö hem­ma i Sve­ri­ge. Och att hit­ta ett lugn och sam­la på mig bra ener­gi.

Ti­di­ga­re har även Char­lot­te Kal­la med­de­lat att Tou­ren in­te finns med i hen­nes sä­songs­plan. Fle­ra and­ra svens­ka lands­lagså­ka­re tve­kar – och Sti­na Nils­son läm­nar sam­ti­digt en öpp­ning för kraft­pro­vet med sju täv­ling­ar på nio da­gar.

– Ba­ra för att jag sä­ger en sak nu be­ty­der det in­te att jag in­te kom­mer att stå på star­lin­jen då. Men plan A är som sagt att in­te åka.

Tou­ren star­tar den 30 de­cem­ber i Len­zer­hei­de, Schweiz, med mål­gång i Val di Fi­em­me, Ita­li­en, den 7 ja­nu­a­ri. OS i Py­e­ong­chang in­vigs den 9 feb­ru­a­ri.

PRIORITERAR TRÄ­NING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.