Käll­ström ris­ke­rar mis­sa sista om­gång­en

Hallands Nyheter - - Sport - TT

Djur­gårds­kap­te­nen var in­ne i om­kläd­nings­rum­met un­der pa­us­vi­lan - trots av­stäng­ning.

Kim Käll­ström var av­stängd när Djur­går­den möt­te Jön­kö­pings Söd­ra i fot­boll­sall­svens­kans näst sista om­gång (0–0).

Nu kan Djur­går­den, som ja­gar en Eu­ro­paplats, gå mis­te om den för­re lands­lagsmitt­fäl­ta­rens tjäns­ter även i slutom­gång­en, bor­ta mot Kal­mar FF.

Käll­ström är anmäld till di­sci­plin­nämn­den ef­ter att tv-ka­me­ror fång­at ho­nom i Djur­går­dens om­kläd­nings­rum i pa­us­vi­lan i mat­chen mot J-söd­ra, skri­ver Fot­boll­s­ka­na­len. Av bil­der­na att dö­ma de­lar Käll­ström ut råd till med­spe­lar­na.

Han kan där­med ha bru­tit mot Svens­ka Fot­boll­för­bun­dets täv­lings­be­stäm­mel­ser, där föl­jan­de styc­ke åter­finns:

”Spe­la­re får un­der ti­den den­ne är av­stängd in­te upp­trä­da i nå­gon le­dar­roll i täv­ling där spe­la­ren er­höll sin av­stäng­ning (...) Det in­ne­bär bland an­nat att spe­la­ren in­te får (...) in­stru­e­ra sitt lag.”

An­mä­lan är upp­rät­tad av riksom­bu­det To­bi­as Ti­bell, som yr­kar på en matchs av­stäng­ning.

Bild: ANDRE­AS L ERIKS­SON

REGELFRÅGA. Är Kim Käll­ströms när­va­ro an­led­ning för av­stäng­ning?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.