Tho­mas Eriks­son vill star­ta en för­e­ning för on­li­ne-spel i Fal­ken­berg. Nu på­går jak­ten på en lo­kal.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Det finns ett stort in­tres­se av elektro­nisk sport (E-sport) i Fal­ken­berg. Nu vill en­tu­si­as­ten Tho­mas Eriks­son star­ta en för­e­ning för on­li­ne-spel.

Intresset finns och spe­la­re finns. Nu är det ba­ra en sak som fat­tas.

– VI ÄR först och främst på jakt ef­ter en lo­kal. Vi har in­te så sto­ra krav. Kra­vet vi har är att där vi träf­fas och um­gås ska ha ett sta­bilt in­ter­net och kan kla­ra 10-15 da­to­rer och så skö­ter vi res­te­ran­de själ­va, sä­ger Tho­mas Eriks­son som är en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till att star­ta upp den nya för­e­ning­en.

E-spor­ten har un­der de se­nas­te åren vux­it la­vinar­tat bå­de i res­ten av värl­den men även i Sve­ri­ge som två gång­er om året ar­ran­ge­rar vär­dens störs­ta E-sport­täv­ling Dream­hack med mer är 10 000 del­ta­ga­re per gång.

Spe­la­re finns det allt­så gott om. Men i Fal­ken­berg finns det ing­en stör­re spel­för­e­ning som kan ta hand om al­la de som är in­tres­se­ra­de.

I BRIST PÅ lo­kal kom­mer Tho­mas Eriks­son där­för att få lö­sa pro­ble­met på ett an­nat sätt.

– Nu tills vi hit­tar lo­kal så kom­mer vi kö­ra hem­ma hos mig och spe­la un­der enkla­re för­hål­lan­den ba­ra för att kun­na kom­ma igång tills vi hit­tar lämp­lig lo­kal, sä­ger han.

Han har fått kon­takt med en som kanske kan hy­ra ut lo­kal men tar

EN SPORT FÖR AL­LA. Tho­mas Eriks­son och hans fru är de som spel­för­e­ning­en. De vill att al­la ska kän­na sig väl­kom­na, bå­de de som ba­ra vill kom­ma för att um­gås och de som vill ska star­ta trä­na på oli­ka spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.