Fakta: Pla­ne­ring­en

Hallands Nyheter - - Varberg -

Tur­ord­ning­en för stads­pla­ne­ring bru­kar va­ra: över­sikts­plan, för­dju­pad över­sikts­plan (FÖP), plan­pro­gram, de­talj­plan, bygg­lov.

Söd­ra Trön­ninge om­fat­tas av en FÖP från 2010. Men för­sla­get till plan­pro­gram, som pre­sen­te­ra­des för förs­ta gång­en 2013, stri­der mot FÖP:EN på fle­ra punk­ter.

Plan­pro­gram­met, som ska pe­ka ut rikt­ning­en för hel­he­ten i den nya stads­de­len, är in­te fast­sla­get än men trots det klub­ba­des de­talj­pla­nen för sko­lan och id­rotts­cent­ret i maj 2015. Sko­lan an­vänds se­dan två må­na­der till­ba­ka.

Dero­mekon­cer­nen äger sto­ra de­lar av mar­ken och det är ock­så den som ska byg­ga bo­stä­der­na i den nya stads­de­len. Vil­ken typ av bo­stä­der det blir åter­står att se när pla­ne­ring­en går vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.