Ger­hard Gustafs­son

Hallands Nyheter - - Livets gång -

När vi nåd­des av bu­det att Ger­hard gått bort, gick tan­kar­na till den tid vi haft med ho­nom i PRO.

I sitt yr­kes­liv, bland an­nat som te­gel­bruks­ar­be­ta­re på Fal­ken­bergs te­gel­bruk, var Ger­hard Gustafs­son i Fal­ken­berg kun­nig och kre­a­tiv, samt ak­tiv in­om fack­för­e­ning­en där han ha­de många pos­ter.

När han gick i pen­sion blev han stu­di­e­le­da­re i PRO, ett upp­drag han sköt­te på ett proff­sigt sätt.

Han do­ku­men­te­ra­de den hi­sto­ris­ka ut­veck­ling­en av Skrea strand, te­gel­bru­ket, grö­ning­en och myc­ket an­nat, ge­nom att bland an­nat le­da do­ku­men­ta­tions­cirk­lar och han sköt­te PRO:S arkiv.

Ger­hard blev 90 år. Han var en upp­skat­tad med­lem.

Tan­kar­na går till Evy, Ron­ny, Ce­li­ne, Mor­gan samt till barn­bar­nen

PRO Fal­ken­berg, ge­nom Bengt-ar­ne Bengts­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.