Var­berg blev en av årets su­per­kom­mu­ner

Hallands Nyheter - - Varberg - CHRISTOPHER VALLERIUS christopher.vallerius@hn.se

Två hal­länds­ka kom­mu­ner vann si­na ka­te­go­ri­er när tid­ning­en Da­gens Sam­häl­le har ut­sett årets su­per­kom­mu­ner. Var­berg är årets su­per­kom­mun i ka­te­go­rin små­stads- och lands­bygds­kom­mun.

Da­gens Sam­häl­le har för fjär­de året i rad ko­rat tre su­per­kom­mu­ner i tre oli­ka ka­te­go­ri­er och i år har kart­lägg­ning­en va­rit mer am­bi­tiös än ti­di­ga­re. Ran­king­en byg­ger på of­fi­ci­ell sta­tistik in­de­lat i el­va ka­te­go­ri­er. Kärn­frå­gan en­ligt tid­ning­en är där­e­mot den­sam­ma: ”Vil­ka kom­mu­ner lyc­kas ex­cep­tio­nellt väl och står sär­skilt star­ka in­för fram­ti­den?”

I no­mi­ne­ring­en från Da­gens Sam­häl­le om Var­berg står bland an­nat: ”I vår un­der­sök­ning ut­mär­ker sig Var­berg fram­för allt ge­nom fi­na skol­re­sul­tat, en väl­ut­bil­dad be­folk­ning och en at­trak­tiv ar­bets­mark­nad.”

”Det är jät­te­ro­ligt att Var­berg får så bra re­sul­tat i oli­ka ran­king­ar och att det fi­na ar­be­te som görs var­je dag i verk­sam­he­ten upp­märk­sam­mas”, sä­ger Ann-charlotte Sten­kil (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i ett press­med­de­lan­de.

I sam­ma ka­te­go­ri slu­ta­de Falkenberg på en hed­ran­de sjun­de plats och för Halm­stads del blev det vinst i ka­te­go­rin stä­der/stads­nä­ra kom­mu­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.