Fa­bo gör analys ef­ter bak­läx­an

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMU­EL­SON 010-471 52 74 mar­ten.samu­el­son@hn.se SKOGS­TORP

Be­slut om en even­tu­ell för­sälj­ning av Fa­bos bo­stä­der på Ginst­vä­gen flyt­tas fram­åt. Ären­det ska först ut­re­das yt­ter­li­ga­re.

HN be­rät­ta­de ti­di­ga­re i år att Fal­ken­bergs Bostads AB (Fa­bo) vill säl­ja si­na 60 bo­stä­der vid Ginst­vä­gen i Skogs­torp. Ett kon­tro­ver­si­ellt för­slag som till en bör­jan till och med var sek­re­tess­be­lagt.

NÄR DET KOM­MU­NA­LA ägar­bo­la­get Fal­ken­bergs Stads­hus AB ha­de sty­rel­se­mö­te i mars skic­ka­des ären­det till­ba­ka till Fa­bo då man an­såg att det in­te fanns ett till­räck­ligt bra un­der­lag vil­ka kon­se­kven­ser en för­sälj­ning kan få.

– Egent­li­gen är det ju in­te vår am­bi­tion att säl­ja fas­tig­he­ter. Men vi har myc­ket fram­för oss med ny­bygg­na­tion och un­der­håll och mås­te tit­ta på oli­ka lös­ning­ar, sä­ger Fa­bos sty­rel­se­ord­fö­ran­de Anet­te Ivars­son (C).

– Där­för har vi ta­git till­ba­ka för­sla­get för att gö­ra kon­se­kven­sa­na­lys och tit­ta än­nu mer på de frå­gor som togs upp av Fal­ken­bergs Stads­hus. Ginst­vä­gen till­hör de fas­tig­he­ter som be­hö­ver re­no­ve­ras, tilläg­ger hon.

DET ÄR FAL­KEN­BERGS Stads­hus som fat­tar det slut­li­ga be­slu­tet. Men frå­gan ska även dis­ku­te­ras i kom­mun­full­mäk­ti­ge och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na lär san­no­likt gå emot för­sla­get.

– Jag vän­der mig emot det, bland an­nat ef­tersom det in­ne­bär att man säl­jer ut sto­ra lä­gen­he­ter för barn­fa­mil­jer. Dess­utom i ett om­rå­de där det bor en hel del fa­mil­jer som har det tufft eko­no­miskt, ut­ta­la­de sig op­po­si­tions­rå­det Per Svensson (S) i HN i mars.

HAN MENAR ATT den ide­o­lo­gis­ka frå­gan ställs på sin spets i det här fal­let. Att ett kom­mu­nalt bo­stads­bo­lag bör sä­ker­stäl­la ett be­stånd i så­dant om­rå­de.

En­ligt Anet­te Ivars­son är det i nu­lä­get in­te ak­tu­ellt att säl­ja någ­ra and­ra av bo­la­gets bo­stads­be­stånd. Hon räk­nar med att ett nytt och mer ge­nom­ar­be­tat för­slag till för­sälj­ning av bo­stä­der­na längs Ginst­vä­gen kom­mer att pre­sen­te­ras un­der hös­ten.

– Det vik­ti­gas­te är att se till att vå­ra hy­res­gäs­ter mår bra och man mås­te pri­o­ri­te­ra in­för fram­ti­den, kom­men­te­rar Fa­bos sty­rel­se­ord­fö­ran­de.

Bild: OLA FOLKESSON

KON­SE­KVEN­SA­NA­LYS. Fa­bo fun­de­rar på att säl­ja av bo­stads­be­stån­det på Ginst­vä­gen i Skogs­torp och ska ut­re­da vad det kan få för kon­se­kven­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.