Vi har ut­plå­nat näs­tan a

Hallands Nyheter - - Vetenskap -

I stu­di­en, som pub­li­ce­ras i Sci­ence, har fors­ka­re i USA grans­kat stor­le­ken på al­la landdägg­djur som har levt på jor­den se­dan vår egen art bör­ja­de ut­vand­ra från Afri­ka för 125 000 år se­dan. Fors­kar­na kon­sta­te­rar att män­ni­skor­na un­der den här tids­pe­ri­o­den, har se­lek­te­rat bort – gjort slut – på de fles­ta sto­ra dägg­djur.

Fak­tum är att gra­den av se­lek­ti­vi­tet är unik i dägg­dju­rens histo­ria. Ing­et lik­nan­de har in­träf­fat se­dan dägg­dju­ren ärv­de jor­den ef­ter di­no­sau­ri­er­nas ut­plå­ning för 66 mil­jo­ner år se­dan.

Afri­ka bör­ja­de fanns en upp­sjö av sto­ra dägg­djur på al­la kon­ti­nen­ter – mam­mu­tar, jät­tetrög­djur, ull­hå­ri­ga nos­hör­ning­ar, sa­bel­tandskat­ter, jät­te­li­ka kän­gu­rur. In­om kort för­svann de al­la från jor­dens yta.

Det he­la kan sä­gas ha bör­jat på all­var när män­ni­skor­na bör­ja­de bre­da ut sig över stör­re de­len av Eu­ra­si­en för 80 000–60 000 år se­dan. In­om re­la­tivt kort tid ha­de den ge­nom­snitt­li­ga vik­ten hos landdägg­dju­ren på kon­ti­nen­ten mins­kat med 50 pro­cent.

Där­på in­va­de­ra­des Austra­li­en för 60 000–50 000 år se­dan. Gans­ka snart var al­la sto­ra djur ut­plå­na­de. I den pro­ces­sen mins­ka­de den ge­nom­snitt­li­ga kropps­vik­ten hos landdägg­dju­ren ti­o­fal­digt.

Än­nu åter­stod väst­ra halv­klo­tet, Nord- och Sy­da­me­ri­ka, där he­la den fan­tas­tis­ka me­ga­fau­nan fanns kvar än­da till för 13 000 år se­dan, till slu­tet av den se­nas­te nedis­ning­en då Ho­mo sa­pi­ens, det nya skräc­kin­ja­gan­de, högef­fek­ti­va rov­dju­ret, för förs­ta gång­en dök upp i Nya värl­den.

Män­ni­skor­na har suc­ces­sivt ut­plå­nat me­ga­fau­nan på kon­ti­nent ef­ter kon­ti­nent. Om trenden fort­sät­ter kom­mer vå­ra nöt­kre­a­tur att va­ra de störs­ta dju­ren på jor­den in­om 200 år, en­ligt en ny stu­die.

fort. På re­kord­tid för­svann mam­mu­tar, mas­to­don­ter, jät­te­sen­gång­a­re, kort­nos­björ­nar, och en lång rad and­ra ar­ter.

Me­del­vik­ten hos dägg­dju­ren sjönk dra­ma­tiskt, från 98 ki­lo till 7,6 ki­lo – en mer än ti­o­fal­dig minsk­ning, ex­em­pel­lös i sin mag­ni­tud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.