Lla sto­ra djur på jor­den

Hallands Nyheter - - Vetenskap - RO­LAND JO­HANS­SON/TT

Fors­kar­na på­pe­kar att in­vand­ring­en i Ame­ri­ka sam­man­föll med att vår egen art då ha­de ut­veck­lat högef­fek­ti­va spjut och pil­bå­gar med vil­ka de kun­de dö­da sto­ra dägg­djur på re­la­tivt långa av­stånd.

Den en­da kon­ti­nent där vä­sent­li­ga de­lar av me­ga­fau­nan över­lev­de var iro­niskt nog Afri­ka – den kon­ti­nent som gav upp­hov till Ho­mo sa­pi­ens.

Fors­kar­na kon­sta­te­rar att me­ga­fau­nan tog stryk även där men på ett myc­ket ti­di­ga­re sta­di­um, vil­ket är lo­giskt med tan­ke på att den af­ri­kans­ka djur­värl­den ut­satts för vår egen arts rov­drift un­der en myc­ket lång tid.

Å and­ra si­dan kla­ra­de sig de af­ri­kans­ka dju­ren, re­la­tivt sett,

bätt­re än dju­ren på and­ra kon­ti­nen­ter – vil­ket tro­li­gen var en ef­fekt av att de fick möj­lig­het att an­pas­sa sig suc­ces­sivt till den nya, för­fär­li­ga fi­en­den.

att Afri­ka fort­fa­ran­de har fle­ra ar­ter som väger över 1 000 ki­lo: sa­van­ne­le­fant, skogs­e­le­fant, trubb­nos­hör­ning, spetsnos­hör­ning, flod­häst och fy­ra ar­ter gi­raf­fer.

I öv­rigt är det ba­ra söd­ra Asi­en som har kvar ett få­tal ar­ter in­om sam­ma stor­lekska­te­go­ri.

Ing­en an­nan kon­ti­nent har kvar nå­gon art som väger mer än 900 ki­lo.

En­ligt fors­kar­na ser fram­ti­den mörk ut för de få åter­stå­en­de jät­te­dju­ren. Om al­la ar­ter som för när­va­ran­de är klas­sa­de som ho­ta­de utro­tas kom­mer de störs­ta dju­ren på jor­den om någ­ra få hund­ra år att va­ra vå­ra do­me­sti­ce­ra­de kor – och det ge­nom­snitt­li­ga landdägg­dju­ret kom­mer att väga un­der tre ki­lo.

Den ex­tre­ma stor­leks­minsk­ning­en har haft sto­ra eko­lo­gis­ka ef­fek­ter. Ener­gi­flö­det i de fles­ta eko­sy­stem har i grun­den för­änd­rats.

Små­väx­ta ar­ter, fram­för allt gna­ga­re, har er­satt de sto­ra väx­tä­tar­na. Sam­ti­digt har bi­o­sfä­ren, som ti­di­ga­re do­mi­ne­ra­des av vil­da djur re­la­tivt ny­li­gen, ta­gits över av män­ni­skan och hen­nes hus­djur. Vi har om­struk­tu­re­rat jor­dens na­tur på ett sätt som in­te skå­dats se­dan mass­ut­dö­en­det för 66 mil­jo­ner år se­dan. Un­der det sista ske­det av is­ti­den, för 125 000-10 000 år se­dan, dog de fles­ta sto­ra dägg­djur ut på jor­den. Ne­dan föl­jer en lis­ta över al­la dägg­djur med en vikt på 40 ki­lo el­ler mer som för­svann i de oli­ka världs­de­lar­na un­der tids­pe­ri­o­den:

* Afri­ka, 8 av 50 släk­ten/ar­ter (16 pro­cent)

* Asi­en, 24 av 46 (52)

* Eu­ro­pa, 23 av 39 (59)

* Austra­li­en, 19 av 27 (71)

* Nor­da­me­ri­ka, 45 av 61 (74)

* Sy­da­me­ri­ka, 58 av 71 (82) I fy­ra av världs­de­lar­na – Eu­ro­pa, Austra­li­en, Nor­da­me­ri­ka och Sy­da­me­ri­ka – för­svann samt­li­ga ar­ter med en vikt på 1 000 ki­lo el­ler mer. Ett få­tal lyc­ka­des över­le­va i Afri­ka ( 2 ele­fan­ter, 2 nos­hör­ning­ar, 4 gi­raf­fer, 1 flod­häst) och söd­ra Asi­en ( 1 ele­fant, 2 nos­hör­ning­ar).

Käl­la: SCI­ENCE Bild: RO­MAN UCHYTEL/TT

RE­SUL­TA­TET HAR BLI­VIT ETT LAND­SKAP I ENGLAND UN­DER IS­TI­DEN. Eko­sy­ste­met do­mi­ne­ras av myc­ket sto­ra djur. I för­grun­den ett grott­le­jon, i bak­grun­den eu­ro­pe­is­ka skogs­e­le­fan­ter, stäpp­bi­so­nox­ar och flod­häs­tar, samt en uroxe och en smal­no­sad nos­hör­ning. Al­la...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.