Grat­tis Ann-mar­g­ret!

Hallands Nyheter - - Livets gång - LE­NA BERGLUND

Ann-mar­g­ret Kris­tens­son i Falkenberg fyl­ler 65 år 18 maj. Ann-mar­g­ret, som är född i Halm­stad, är om­buds­kvin­na för bå­de Cen­ter­kvin­nor­na och Cen­ter­par­ti­et i Hal­land.

Hon gick som ung på Plön­ninge lant­bruks­sko­la men ock­så en barnskö­tarex­a­men. In­nan hon bör­ja­de ar­be­ta för Cen­tern på hel­tid hann hon ar­be­ta som bå­de kas­sörs­ka och barnskö­ta­re.

Ef­ter att ha bott i Krog­se­red i 30 år flyt­ta­de hon och ma­ken Bo till en lä­gen­het i Falkenberg med ut­sikt över ha­vet för snart tio år se­dan. De tre bar­nen An­ne­lie, Lars och Eli­se var då ut­flug­na.

Ann-mar­grets ar­be­te in­ne­bär att hon bland an­nat ser­var po­li­ti­ker­na bå­de kom­mu­nalt och på riks­dagsni­vå, ord­nar in­bjud­ning­ar och kur­ser och hål­ler i me­di­e­kon­tak­ter­na. Li­te av spin­deln i nä­tet som hjäl­per till där det be­hövs. Men pla­nen är att slu­ta ef­ter va­let.

– Jag kom­mer att job­ba över va­let, så jag blir pen­sio­när i no­vem­ber. Det går ju in­te att slu­ta mitt i en val­rö­rel­se, det är en spän­nan­de tid, be­rät­tar hon.

Ann-mar­grets fa­milj be­står av ma­ken Bo bar­nen samt barn­bar­nen Le­on och Al­vin, som hon ser som li­vets ”ef­ter­rätt”.

För­u­tom en­ga­ge­mang­et i fa­mil­jen är hon myc­ket sam­hälls­in­tres­se­rad och tyc­ker om att lä­sa böc­ker samt pro­me­ne­ra.

Sin fö­del­se­dag kom­mer Ann-mar­g­ret och Bo att fi­ra i Nor­ge hos si­na dött­rar.

– Vad vi ska hit­ta på blir en över­rask­ning. Till Glenn & Co på Fri­tids­nämn­den i FBG som ef­ter min öns­kan ord­nat en fin sof­fa ut­med vår slinga i Slö­inge. Upp­vakt­ning un­dan­be­des

Bild: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.