Sa­ra Shook & the Disar­mers till Tryck­hal­len och till Ma­jas

MU­SIK: SARAH SHOOK & THE DISAR­MERS TILL TRYCK­HAL­LEN

Hallands Nyheter - - Sport - AGNES ARONSSON agnes.aronsson@hn.se

Hon väx­te upp re­li­giöst, gjor­de ton­års­re­volt och sat­sa­de på rå in­die-country med at­ti­tyd. Nu är Sarah Shook på tur­né i Sve­ri­ge och på lör­dag spe­lar hen­nes band i Tryck­hal­len.

Un­der en må­nads tid ska Sarah Shook & the Disar­mers tur­ne­ra runt om i Skan­di­na­vi­en. Ban­det har pre­cis lan­dat på svensk mark när HN får en te­le­fonstund med front­per­so­nen Sarah Shook. Det är förs­ta gång­en se­dan hon var 13 år som hon har rest ut­an­för USA.

– Det är verk­li­gen kul att va­ra långt bor­ta och att lan­da i en ny kultur. Det är en ro­lig er­fa­ren­het. Jag kol­la­de upp det svens­ka väd­ret för två vec­kor se­dan för att få en idé om hur jag skul­le pac­ka, och såg att väd­ret kom­mer va­ra per­fekt. Det var så so­ligt och väl­digt varmt när vi kom till flyg­plat­sen. Det bör­jar fan­tas­tiskt, sä­ger Sarah Shook.

SARAH ÄR FÖDD i New York sta­te 1985. Hon är upp­vux­en i ett re­li­giöst fun­da­men­ta­lis­tiskt kris­tet hem, i en fa­milj som flyt­ta­de runt myc­ket. Hon och sys­tern hem­sko­la­des. Mu­sik var nästin­till för­bju­det – klas­sisk mu­sik och dyr­kan­de bö­ne­mu­sik var det en­da som var till­lå­tet. Som barn skrev Sarah un­der fle­ra års tid små be­rät­tel­ser och dik­ter, men be­stäm­de sig för att lä­ra sig nå­got in­stru­ment för att gö­ra mu­sik av det hon skrev. Hon lär­de sig grun­der­na i pi­a­no som ni­o­å­ring. Som sex­ton­å­ring bör­ja­de hon spe­la gi­tarr.

– In­te ens rik­tigt krist­na mu­si­ker vad tänk­bart att lyss­na på hem­ma. Jag viss­te in­te vad jag sak­na­de, men när jag var 17 år och fick mitt förs­ta jobb in­såg mi­na vän­ner på det nya job­bet att jag ha­de noll mu­si­ka­lisk er­fa­ren­het in­om pop och rock och allt det. De blev helt för­skräck­ta och bör­ja­de ge mig Cd-ski­vor som jag smugg­la­de in hem­ma och lyss­na­de på. Det var min väg till mu­si­ken, be­rät­tar Sarah.

SOM 19-ÅRING BOSATTE hon sig i North Carolina och tre år se­na­re spe­la­de hon sitt förs­ta gig. Hon ha­de ti­di­ga­re banden Sarah Shook and the Dir­ty Hands och Sarah Shook and the De­vil. Det går in­te att lå­ta bli att ta till­fäl­let i akt att frå­ga hur det sist­nämn­da band­nam­net gick ihop med den re­li­giö­sa upp­väx­ten.

– Nam­net var de­fi­ni­tivt för att dri­va med mi­na för­äld­rar, och de är helt med­vet­na om det. Vi skäm­tar om det nu, sä­ger Sarah, och hon kan in­te lå­ta bli att skrat­ta åt tan­ken, in­nan hon för­kla­rar lä­get:

– Jag var 23 el­ler 24 när jag kom ut som ate­ist för mi­na för­äld­rar och jag för­vän­ta­de mig att de skul­le stö­ta bort mig el­ler nå­got sånt, men det blev helt mot­satt ef­fekt. De sa att de äls­ka­de mig och att jag var de­ras dot­ter vil­ket var det vik­ti­gas­te. Och nu är de väl­digt stöt­tan­de med mitt kar­riärsval ock­så, men det tog dem lång tid att kom­ma dit där de är i dag.

De for­na banden led­de till slut fram till Sarah Shook & the Disar­mers, med en hår­da­re, mör­ka­re ton i mu­si­ken. Bäst be­skrivs mu­si­ken som me­lo­disk, snyggt le­ve­re­rad in­die-country med punk­käns­la och fi­ness.

– Det här ban­det har ab­so­lut gjort mer för mig än nå­gon an­nan grupp jag har spe­lat i. Allt mu­sik­skri­van­de kom­mer från vem jag är samt djupt per­son­li­ga er­fa­ren­he­ter.

Sarah är en­sam­stå­en­de mam­ma, och hem­ma i USA finns el­va­å­ri­ga so­nen Jo­nah, som nu bor hos sin pap­pa och si­na far­för­äld­rar i en må­nad. Sarah fick ho­nom in­nan hon ens ha­de stått på scen. Rös­ten by­ter med en gång lä­ge och hon lå­ter li­te sorg­sen när so­nen kom­mer på tal.

– Det är svårt att va­ra bor­ta. Det är det en­da som är ne­ga­tivt för mig med att tur­ne­ra. Vi har ap­par där vi kan vi­de­ochat­ta, så vi hörs av på så sätt och det hjäl­per myc­ket. Vi har, och har all­tid haft, en nä­ra re­la­tion och vi har till­bring­at så myc­ket tid med varand­ra som vi kun­nat in­nan allt tur­ne­ran­de.

SARAH SHOOK & the Disar­mers de­bu­tal­bum ”Si­de­long” släpp­tes 2017. Upp­föl­ja­ren ”Ye­ars” som kom ut i april i år har ta­gits emot mer än väl av bå­de fans och re­cen­sen­ter.

– Al­la är nog gans­ka för­vå­na­de över hur bra det har gått i me­dia och för­sälj­nings- och strea­ming­mäs­sigt. Men det vik­ti­gas­te för mig är att fan­sen har ta­git till sig plat­tan.

Spel­ning­en i Falkenberg på lör­dag blir ban­dets tred­je i Sve­ri­ge se­dan de lan­da­de och to­talt ska de gö­ra 24 spel­ning­ar i Skan­di­na­vi­en på en må­nad.

– Jag vet in­te vår spel­lis­ta för spel­ning­en i Falkenberg än men jag kan sä­ga att vi tyc­ker om att ge allt på scen, ha ro­ligt och få en bra kopp­ling och ener­gi med publi­ken.

Den 7 ju­ni kom­mer ban­det till Ma­jas vid ha­vet i Var­berg och re­dan till hös­ten är de till­ba­ka i Tryck­hal­len i Falkenberg, den 24 ok­to­ber.

Bild: JOHN GESSNER

BAN­DET. Sarah Shook & the Disar­mers spe­lar i Tryck­hal­len i Falkenberg på lör­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.