Tom Carlsson flyt­tar sö­derut och by­ter Pix­bo mot War­berg

Hallands Nyheter - - Sport - SI­MON CARLSSON 010-471 53 27 si­mon.carlsson@hn.se

”Jag har in­te fått det för­tro­en­det och den spel­ti­den som jag be­hö­ver i SSL, det kän­des som ett bra lä­ge att ta ste­get till All­svens­kan”

TOM CARLSSON

I vint­ras blev det en vec­ka med la­get. Nu är Tom Carlsson i War­berg för att stan­na. – Det känns som ett bra steg i kar­riä­ren, sä­ger Carlsson som ploc­kas in från Pix­bo.

Un­der slu­tet av den all­svens­ka grundse­ri­en blev Tom Carlsson an­vänd­bar för War­berg ge­nom en så kal­lad dub­bel­li­cens. Det blev ba­ra en vec­kas trä­ning och en match, stor­för­lus­ten mot Karl­stad (6-12) där War­berg släpp­te in åt­ta mål i sista pe­ri­o­den.

– Jag fick ett byte i sista pe­ri­o­den och då släpp­te vi in mål. Så den mat­chen gav väl in­te så myc­ket, sä­ger Tom Carlsson.

Nu är cen­tern War­bergs­spe­la­re på rik­tigt och en vik­tig pjäs i sport­chef Kim­mo Es­ke­li­nens trupp­byg­ge.

– Vi har le­tat ef­ter en cen­ter som är duk­tig med boll och kan ut­ma­na och ta sig in mot mål. Vi har egent­li­gen in­te haft den ty­pen av cen­ter se­dan Ri­kard Eriks­son läm­na­de, dess­förin­nan var det Mar­tin Ema­nu­els­son, sä­ger Es­ke­li­nen.

UN­DER DEN GÅNG­NA sä­song­en blev det fem po­äng på 20 mat­cher i grundse­ri­en för Tom Carlsson.

– Jag har in­te fått det för­tro­en­det och den spel­ti­den som jag be­hö­ver i SSL, det kän­des som ett bra lä­ge att ta ste­get till All­svens­kan, sä­ger Carlsson. Hur är du som spe­la­re?

– Tek­nisk och kvick, gil­lar att va­ra i an­fall­s­zo­nen och gö­ra po­äng.

Han har Lind­ås som mo­der­klubb och är jämn­gam­mal med War­bergs Filip Kal­ne­tun.

– Vi spe­la­de ihop tills vi var 15, då gick han till RIG och jag till Pix­bo.

I OCH MED den här värv­ning­en är War­berg i det närms­ta kla­ra med lag­byg­get för sä­song­en 2018/19.

– Nu är det max en till, vi är 17 ute­spe­la­re och två mål­vak­ter. Vi dis­ku­te­rar med två spe­la­re just nu, väl­jer vi nå­gon så blir det en av dem. An­nars kän­ner vi oss till­freds med det vi har, sä­ger Es­ke­li­nen. Hand­lar det i så fall om en mind­re namn­kun­nig spe­la­re?

– Ja, Tom är den en­da spe­la­re som kom­mer från SSL som vi har dis­ku­te­rat med.

Bild: SI­MON CARLSSON

FLYT­TAR SÖ­DERUT. Tom Carlsson by­ter pol­ka­ran­digt mot hel­blått, el­ler Pix­bo mot War­berg som man ock­så kan sä­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.