Jo­han­na Ahlm ”in­te fär­dig” med kar­riä­ren

Hallands Nyheter - - Sport -

HAND­BOLL: Den för­ra lands­lags­spe­la­ren Jo­han­na Ahlm, 30, har skri­vit på för yt­ter­li­ga­re en sä­song med Sä­ve­hofs hand­bollslag.

Ahlm gjor­de come­back ef­ter kors­bands­ska­da och gra­vi­di­tet i ja­nu­a­ri och är su­gen på att för­sva­ra Sm­gul­det näs­ta sä­song.

”Den störs­ta an­led­ning­en till att jag har valt att för­länga med Sä­ve­hof är att jag in­te kän­ner mig fär­dig som hand­bolls­spe­la­re. Jag tror och hop­pas kun­na pre­ste­ra på en hög­re ni­vå näs­ta sä­song än vad jag lyc­kats med än så länge se­dan min come­back. Jag vill själv ta be­slu­tet att slu­ta när su­get in­te finns där mer”, sä­ger Ahlm i ett press­med­de­lan­de.

”Jag kan in­te tän­ka mig att spe­la i nå­gon an­nan svensk klubb än Sä­ve­hof”, sä­ger Ahlm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.