Pa­trick Ka­ne tog USA till se­mi­fi­nal

Hallands Nyheter - - Sport - GÖRAN SUND­BERG/TT

Ame­ri­kans­ke su­per­stjär­nan Pa­trick Ka­ne sköt USA till se­mi­fi­nal i ishoc­key-vm. Nu vän­tar se­mi­fi­nal mot an­ting­en Sve­ri­ge el­ler Lett­land.

Den tre­fal­di­ge Stan­ley Cup-mäs­ta­ren var full­stän­digt bril­jant mot Tjec­ki­en och sva­ra­de för två klass­mål.

Först ac­ce­le­re­ra­de han runt den tjec­kis­ke bac­ken Adam Po­la­sek ef­ter 10.36 i förs­ta pe­ri­o­den och sköt i mål­vak­ten Pa­vel Fran­cous bort­re hörn. Hans sjun­de mål och 18:e po­äng i Vm-tur­ne­ring­en.

I den tred­je pe­ri­o­den kom han i ett lik­nan­de lä­ge.

Den här gång­en blev bac­ken Filip Hronek så iv­rig när han skul­le för­be­re­da sig på Ka­nes drag­ning att han tril­la­de, och den 29-åri­ge puckt­rol­la­ren från Chi­ca­go fick öp­pen väg mot Fran­cous och sköt 3–2.

– Det gör en väl­dig skill­nad att ha Ka­ne här. Han kan ta kon­trol­len över en match. Hans le­dar­skap och spel hjäl­per oss verk­li­gen. Det är stort att han är här, sa­de ked­je­kam­ra­ten Alex Debrin­cat till iihf.com.

Tjec­ki­en ham­na­de i två­måls­un­der­läge i förs­ta pe­ri­o­den – Cam Atkin­son gjor­de USA:S 2–0-mål – men kom till­ba­ka och tog över i mitt­pe­ri­o­den.

Mi­chal Re­pik dund­ra­de in 2–1 och Mar­tin Necas kvit­te­ra­de i nu­me­rärt över­läge.

Tjec­ker­na såg i det lä­get vas­sa­re ut in­för slut­pe­ri­o­den – men då klev Ka­ne fram.

Den ame­ri­kans­ka se­gern var re­vansch för kvarts­final­för­lus­ten mot just Tjec­ki­en i OS i feb­ru­a­ri.

Soft Touch Open, som är en av Eu­ro­pas störs­ta brottar­täv­ling­ar loc­ka­de 550 brot­ta­re från Sve­ri­ge, Fin­land, Nor­ge, Dan­mark och Est­land. Nat­han Phillips gav in­te mot­stån­dar­na en chans i Ju­ni­or 63 ki­lo och do­mi­ne­ra­de från förs­ta mat­chen till fi­na­len ef­ter su­ve­rän brott­ning vil­ket re­sul­te­ra­de i guld. Gus­tav Bengts­son brot­ta­des myc­ket bra ge­nom täv­ling­en i Ju­ni­or 77kg och för­lo­ra­de en­bart mot svens­ka mäs­ta­ren i se­mi­fi­na­len vil­ket re­sul­te­ra­de i en stark brons­me­dalj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.