Sväng­igt och mål­rikt i gi­gant­kam­pen

Hallands Nyheter - - Sport - GÖRAN SUND­BERG/TT

Buf­fa­lo­for­war­den Ry­an O’reil­ly har bli­vit Kanadas spe­ci­el­le Ryss­lands­dö­da­re. – Jag gjor­de in­te så myc­ket ut­an höll ba­ra klub­ban i isen, sa­de för­läng­nings­hjäl­ten ef­ter 5–4-se­gern.

O’reil­ly av­gjor­de i nu­me­rärt över­läge ef­ter 4.57 av för­läng­ning­en i en vild match.

Su­per­stjär­nan Connor Mc­da­vid slog pass­ning­en un­der klub­ban på en rysk för­sva­ra­re som gjor­de allt för att för­sö­ka stänga pass­nings­vä­gen.

– En fantastisk pass­ning, jag vet in­te hur han fick fram den, sa­de O’reil­ly.

I fjol vann Ka­na­da över Ryss­land i se­mi­fi­nal ef­ter att ha vänt 0–2 till 4–2 i den sista pe­ri­o­den. Den gång­en gjor­de O’reil­ly vinst­gi­van­de 3–2 och spe­la­de fram till 4–2.

Den här gång­en skic­ka­de han ut dem re­dan i kvar­ten.

– Det känns så klart bra. Det här är fort­fa­ran­de ett väl­digt spe­ci­ellt ri­val­mö­te, sa­de den as­si­ste­ran­de lag­kap­te­nen, vars Ka­na­da nu ställs mot seg­ra­ren i kvarts­fi­na­len mel­lan Fin­land och Schweiz.

Till en bör­jan såg det dock ut att bli en ka­na­den­sisk af­fär. Spe­ci­ellt när Ry­an Nu­gent-hopkins pe­ta­de in 2–0 till Ka­na­da ef­ter li­te mer än hal­va mat­chen spe­lad. Det må­let blev dock en väckar­kloc­ka för mål­pro­duk­tio­nen. In­nan pe­ri­o­den var slut ha­de led­ning­en bå­de re­du­ce­rats och kvit­te­rats.

Och var­je gång Ka­na­da tog till­ba­ka led­ning­en i tred­je pe­ri­o­den, så var en ryss re­do att kvit­te­ra in­om lop­pet av en mi­nut el­ler två.

Där blev Ryss­lands Ki­rill Kapri­zov ut­vi­sad, vil­ket gav Ka­na­da ett lä­ge att än­då till slut få sista or­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.