Nextjets dörr är in­te helt stängd

SVE­RI­GE: KONKURSFÖRVALTAREN ÖPPNAR FÖR FORT­SATT DRIFT

Hallands Nyheter - - Sverige -

Flyg­bo­la­get Nextjet har över 100 mil­jo­ner kro­nor i le­ve­ran­törs­skul­der. Men konkursförvaltaren stäng­er in­te helt dör­ren för att kun­na fort­sät­ta drif­ten. Bå­de pi­lot­fac­ket och konkursförvaltaren läg­ger stort an­svar på sta­ten. Sam­ti­digt på­går jak­ten på er­sätt­nings­flyg. Jön­kö­ping och Sundsvall har re­dan fått lös­ning­ar.

Nextjets kon­kurs­be­sked kom över­ras­kan­de, även om bo­la­get dra­gits med eko­no­mis­ka be­kym­mer en läng­re tid.

I den 19 si­dor långa le­ve­ran­törs­skuld­lis­tan som bo­lags­led­ning­en skic­kat in till tings­rät­ten fram­går att det af­färs­dri­van­de Nextjet Sve­ri­ge har skul­der på när­ma­re 94 mil­jo­ner kro­nor. Även dot­ter­bo­la­get Nextjet, som skö­ter själ­va flyg­tra­fi­ken, har be­gärts i kon­kurs av fö­re­tags­led­ning­en. Där upp­går le­ve­ran­törs­skul­der­na till över sju mil­jo­ner kro­nor.

KONKURSFÖRVALTAREN Lars Henrik An­ders­son, vid ad­vo­kat­fir­man Lin­dahl, har pre­cis star­tat sitt ar­be­te. I hu­vud­sak är upp­dra­get att för­sö­ka se till att ford­rings­ä­gar­na får ut så myc­ket som möj­ligt ur kon­kurs­bo­et.

Vad är vär­det på till­gång­ar­na? Kan det va­ra så att det bäs­ta eko­no­miskt sett * Nextjet grun­da­des 2002 och bör­ja­de sin verk­sam­het två år se­na­re.

* Bo­la­get har fram­förallt va­rit fo­ku­se­rat på mind­re or­ter i Norr­land och haft ett 20-tal des­ti­na­tio­ner in­om sitt lin­je­nät.

* För­u­tom främst Norr­land har det hand­lat om des­ti­na­tio­ner i Fin­land, Nor­ge och Åland.

* Bo­la­get har haft 16 flyg­plan och när­ma­re 300 an­ställ­da.

* Be­ske­det att bo­la­get går i kon­kurs gör att Nextjets flyg­ning­ar ställs in. är att dri­va fö­re­ta­get vi­da­re, är frå­gor han ska sö­ka svar på? – Jag be­hö­ver en vec­ka på mig för att un­der­sö­ka om det finns någ­ra för­ut­sätt­ning­ar att dri­va fö­re­ta­get vi­da­re, sä­ger Lars-henrik An­ders­son. Myc­ket häng­er på om po­li­ti­ker­na är vil­li­ga att skju­ta till peng­ar på de upp­hand­la­de nu be­rör­da flyg­sträc­kor­na. Ut­an det ser Lars Henrik An­ders­son små möj­lig­he­ter att dri­va fö­re­ta­get vi­da­re.

PILOTFÖRENINGENS an­sva­ri­ge för Nextjet, Stefan Lid­ström, kon­sta­te­rar att bo­la­get har va­rit myc­ket knapp­hän­digt med den eko­no­mis­ka in­for­ma­tio­nen. Och det är nu upp till sta­ten att skju­ta till peng­ar för att de drab­ba­de flyg­rut­ter­na ska bä­ra sig. Han på­min­ner om att det ex­em­pel­vis ba­ra var Nextjet som var vil­ligt att läg­ga an­bud på sträc­kan Ar­lan­da Ar­vid­sjaur. – Det lig­ger ett an­svar på Tra­fik­ver­kets upp­hand­ling­ar att de är rim­li­ga, sä­ger Lid­ström.

Sam­ti­digt fort­sat­te Tra­fik­ver­kets kris­mö­ten med re­ge­ring­en un­der da­gen för att hit­ta snab­bast tänk­ba­ra lös­ning för att kun­na hand­la upp er­sätt­nings­flyg på de drab­ba­de rut­ter­na.

– Det är en ut­ma­ning att hit­ta le­dig ka­pa­ci­tet, med la­gom sto­ra kär­ror, sä­ger Tra­fik­ver­kets press­chef Bengt Ols­son.

DEN SÅ KALLADE all­män­na tra­fik­plik­ten be­ty­der att Tra­fik­ver­ket har ett re­ge­rings­upp­drag om att av­hjäl­pa bris­ter i per­son­tra­fik. Tra­fik­ver­ket ska där­för be­ta­la er­sätt­ning till tra­fik­fö­re­tag för ut­förd tra­fik.

TOMT PÅ BANDEN. Al­la Nextjets flyg­ning­ar ställ­des in ef­ter kon­kur­sen. Men bo­la-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.