Tre av fy­ra fall ned­lag­da

Hallands Nyheter - - Sverige - JO­HAN­NA ENGMAN/TT

I vint­ras an­mäl­des fy­ra grupp­våld­täk­ter på kort tid i Mal­mö. Nu har tre av ut­red­ning­ar­na lagts ned. Men an­led­ning­ar­na skil­jer sig åt.

De an­mäl­da grupp­våld­täk­ter­na rev upp käns­lor och oro­a­de gran­nar i om­rå­de­na, det hölls en de­mon­stra­tion och po­li­sen upp­ma­na­de kvin­nor att in­te gå ut en­sam­ma. Nu har tre av fal­len lagts ned.

I ett av fal­len har det fram­kom­mit att an­mä­la­ren har lju­git. Kvin­nan är nu po­li­san­mäld för falsklarm.

MEN ATT HIT­TA på en så­dan hän­del­se hör in­te till det van­li­ga, sä­ger Vi­ve­ka Smid­vall, till­för­ord­nad chef för sek­tio­nen för brott i nä­ra re­la­tion, vid po­li­sen i Mal­mö.

– Vi job­bar ob­jek­tivt och sam­lar in all in­for­ma­tion som vi kan få via tek­nisk be­vis­ning, vitt­nes­mål och mål­sä­gan­dens be­rät­tel­se, för att styr­ka det som sägs ha hänt, sä­ger hon.

På sam­ma sätt job­bar po­li­sen gente­mot en even­tu­ell gär­nings­man, för att kun­na styr­ka el­ler mot­be­vi­sa det den miss­tänk­ta sä­ger.

– Det är så vi mås­te job­ba, vi får in­te ha upp­fatt­ning­en om att den ena el­ler and­ra lju­ger. Vi ska ta fram det som ta­lar för el­ler emot bå­da par­ter­na.

I ett av fal­len i Mal­mö kom­mer in­te po­li­sen vi­da­re i ut­red­ning­en och i det tred­je rå­der ”okla­ra om­stän­dig­he­ter”. I det sist­nämn­da har åkla­ga­ren va­rit tyd­lig med att an­mä­la­ren in­te ris­ke­rar att po­li­san­mä­las.

Och mål­säg­ar­be­rät­tel­ser som in­te rik­tigt stäm­mer över­ens med be­vis är in­te att lik­stäl­la med att nå­gon lju­ger, sä­ger Vi­ve­ka Smid­vall.

– Det kan va­ra sa­ker som har hänt som är så job­bi­ga att pra­ta om att man in­te vill, det är in­te att lju­ga. Det är svå­ra frå­gor och käns­li­ga sa­ker att pra­ta om.

I FJOL ÖKADE an­ta­let an­mäl­da våld­täk­ter med tio pro­cent, jäm­fört med året fö­re. En­ligt Brotts­före­byg­gan­de rå­det (Brå) an­mäl­des to­talt 7 370 våld­täk­ter 2017, och en­ligt siff­ror från förs­ta halv­å­ret 2017 ha­de ba­ra åt­ta pro­cent av de våld­täk­ter som lett till po­lis­ut­red­ning kla­rats upp.

Bild: JO­HAN NILSSON/TT

NED­LAGT. Tre av fy­ra upp­märk­sam­ma­de våld­täk­ter i Mal­mö på kort tid, har lagts ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.