Nej, tig­gar­na stör in­te!

FÖRBUDSIVER. Halmstad bör tän­ka om när Eskilstu­na nu får på päl­sen. Det­ta ef­ter att ha för­sökt kom­ma åt tig­gar­na ge­nom nya till­ståndskrav.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 12/7. Glöm krav på tig­ge­ri­till­stånd. Tig­ga­re stör in­te den all­män­na ord­ning­en. Det li­ka ra­ka som täm­li­gen vän­ta­de be­ske­det kom­mer nu från Läns­sty­rel­sen i Sörm­land. Där­med hävs be­slu­tet från Eskilstu­na kom­mun om att för­sö­ka an­vän­da ord­nings­stad­gan för att tvinga bort tig­gar­na.

Det bor­de i rim­li­gen be­ty­da att även Halmstad, som i vå­ras be­slöt att till­sät­ta en ut­red­ning om tig­ge­ri­till­stånd, ome­del­bart läg­ger ned det ar­be­tet.

– Jag var re­dan från bör­jan emot att vi skul­le slö­sa peng­ar på en ut­red­ning, sär­skilt som fle­ra av par­ti­er­na bakom för­sla­get in­te ens ha­de be­stämt sig om de var för ett till­ståndskrav. Och nu känns ju det här ut­re­dan­de än­nu mind­re be­fo­gat, sä­ger Lo­vi­sa Ald­rin (L).

I ESKILSTU­NA VAR ord­nings­mak­ten re­dan från bör­jan oer­hört tyd­lig med att man in­te be­döm­de att pas­siv pen­ning­in­sam­ling ska om­fat­tas av krav på till­stånd, att det stred mot ord­nings­la­gens för­ar­be­ten. Po­li­sen an­såg hel­ler in­te att det skul­le va­ra till hjälp för ut­sat­ta män­ni­skor. I Halmstad där­e­mot var po­li­sen av mot­satt upp­fatt­ning och ha­de för­or­dat till­ståndskrav i ett re­missvar till kom­mu­nen.

– Jag var li­te för­vå­nad fak­tiskt över att po­li­sen i två jämn­sto­ra stä­der kun­de gö­ra så oli­ka be­döm­ning­ar.

Och visst är det an­märk­nings­värt att po­lis­fö­re­trä­da­re i Hal­land an­sett det va­ra vet­tigt att gå om­vä­gen via till­ståndskrav för att be­käm­pa nå­got som re­dan är för­bju­det – näm­li­gen män­ni­sko­han­del. Men nu bör väl al­la som vill ja­ga tig­gar­na in­se sla­get för­lo­rat?

TY­VÄRR IN­TE. VIS­SER­LI­GEN har det tig­ge­ri­för­bud som Vel­linge ti­di­ga­re vil­le in­fö­ra fått av­slag i samt­li­ga in­stan­ser. I vå­ras slog Kam­mar­rät­ten fast att ”Kom­mu­nen in­te har vi­sat att det med hän­syn till den all­män­na ord­ning­en är mo­ti­ve­rat med ett för­bud mot pas­sivt tig­ge­ri.” Men kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Eskilstu­na, so­ci­al­de­mo­kra­tern Jimmy Jansson, tycks fast be­slu­ten att slö­sa re­sur­ser på att dri­va frå­gan ”he­la vägen in i väg­gen”. Trots att det he­la för­mod­li­gen slu­tar just där. I en vägg.

Men så har tig­ge­ri­för­bud/-till­stånd bli­vit en frå­ga i ti­den, en åsikts­mar­kör för po­pu­lis­ter och röst­max­i­me­ra­re. SD:S lin­je är gi­ven. Mo­de­ra­ter­nas vill kri­mi­na­li­se­ra tig­ge­ri. Och även stats­mi­nis­tern har bå­de vi­sat in­tres­se för till­stånds­lin­jen och för­kla­rat att han in­te ute­slu­ter ett för­bud.

ORD­NING OCH RE­DA är för­vis­so he­ta val­frå­gor. Men att i prin­cip åter­in­fö­ra va­ri­an­ter på gam­la lös­dri­ve­ri­la­gar från för­ra år­hund­ran­det kan sna­ra­re ska­pa mer stök. För var­för skall en hårt an­strängd po­lis äg­na kraft åt att ja­ga tig­ga­re när det finns verk­lig och all­var­lig brott­lig­het som krä­ver re­sur­ser.

– Jag var i Al­me­da­len för­ra vec­kan, stod in­till na­zis­ter­na på mö­ten, gick i mång­falds­tå­get. Det jag kän­de och upp­lev­de gjor­de mig än­nu mer över­ty­gad om vik­ten av att fun­de­ra över vad det är för sam­häl­le vi vill le­va i, vil­ka värden vill för­sva­ra, sä­ger Lo­vi­sa Ald­rin.

ATT EN TIGGERILAGSTIFTNING, oav­sett om den klär sig i till­stånds­dräkt el­ler för­buds­ko­stym, blir nor­me­ran­de är up­pen­bart. Vi ska­par in­te ett tryg­ga­re Sve­ri­ge ge­nom att för­bju­da fat­ti­ga män­ni­skor att be om hjälp. Vi ska­par ett hår­da­re och mer sko­nings­löst sam­häl­le. Att män­ni­skor stör sig på en tig­ga­re som sit­ter stil­la med en mugg ut­an­för en af­fär sä­ger en del om den per­so­nens em­pa­ti­för­må­ga, men ing­et om ord­nings­pro­blem. Bra att än­nu en Läns­sty­rel­se har gjort den sa­ken klar.

Bild: MA­RIA HAL­DES­TEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.