Mp/tyskland

Hallands Nyheter - - Världen - WIKTOR NUMMELIN/TT

– Vi har en fan­tas­tisk re­la­tion till Tyskland. Vi har haft ett väl­digt bra mö­te. Vi dis­ku­te­rar för­svars­ut­gif­ter och vi ta­lar om han­del, häv­dar en stram Trump.

– Vi är go­da part­ner och vi öns­kar fort­sät­ta sam­ar­be­ta i fram­ti­den, sä­ger Mer­kel.

På sin press­kon­fe­rens ef­ter mö­tet be­to­nar än­då Na­to-le­da­ren Stol­ten­berg att med­lems­län­der­na drar åt sam­ma håll, trots me­nings­skilj­ak­tig­he­ter­na.

– Vi är oe­ni­ga om sa­ker. Men det vik­ti­gas­te är att vi har ta­git be­slut som för oss vi­da­re och som gör oss star­ka­re, sä­ger Stol­ten­berg.

BLAND ONS­DA­GENS BE­SLUT finns sats­ning­en på det nya ”fy­ra gång­er 30”-må­let: att in­om 30 da­gar kun­na sät­ta in 30 me­ka­ni­se­ra­de ba­tal­jo­ner, 30 flyg­skva­dro­ner och 30 strids­far­tyg, om det skul­le be­hö­vas i ett krislä­ge.

En for­mell in­bju­dan ges ock­så till Ma­ke­do­ni­en i syf­te att in­le­da för­hand­ling­ar för att gö­ra lan­det till Na­tos 30:e med­lem, när – och om – namn­by­tet till Nord­ma­ke­do­ni­en blir de­fi­ni­tivt.

Sam­ti­digt fort­sät­ter Do­nald Trump att vif­ta med sitt peng­akrav. In­ne på mö­tet för­kla­ra­de han att för­svars­ut­gif­ter­na sna­ra­re bor­de lig­ga på det dubb­la jäm­fört med da­gens mål­sätt­ning.

– Han fö­reslog att län­der­na in­te ba­ra ska nå upp i si­na åta­gan­den om två pro­cent av BNP, ut­an att de bor­de öka det till fy­ra pro­cent, sä­ger Vi­ta hu­sets ta­leskvin­na Sa­rah San­ders en­ligt AFP.

Och via Twit­ter pis­kar Trump på yt­ter­li­ga­re.

”USA be­ta­lar för Eu­ro­pas skydd och för­lo­rar se­dan mil­jar­der på han­deln. Mås­te be­ta­la två pro­cent av BNP OME­DEL­BART”, skri­ver Usa-pre­si­den­ten från Brys­sel. * I ett 23-si­digt mö­tesut­ta­lan­de från ons­da­gens topp­mö­te sam­man­fat­tar Na­to-län­der­na si­na när­mas­te mål i 79 punk­ter.

* Re­dan ti­digt fast­slås att ”sä­ker­hets­mil­jön” är ”farlig och oför­ut­säg­bar”.

* ”Ryss­lands ag­gres­si­va age­ran­de, in­klu­si­ve ho­tet av och an­vän­dan­det av våld för att nå po­li­tis­ka mål ut­ma­nar al­li­an­sen och un­der­mi­ne­rar den eu­ro­at­lan­tis­ka sä­ker­he­ten och den in­ter­na­tio­nel­la re­gel­ba­se­ra­de ord­ning­en”, he­ter det bland an­nat.

* Om bör­de­för­del­ning­en upp­re­par Na­to-län­der­na ti­di­ga­re löf­ten om att strä­va ef­ter att nå upp till mål­sätt­ning­en om att läg­ga mot­sva­ran­de minst två pro­cent av sin BNP på för­sva­ret se­nast år 2024.

* Sam­ar­be­tet med Sve­ri­ge och Fin­land får en egen punkt. ”Vi är fort­satt in­ställ­da att yt­ter­li­ga­re stär­ka vårt sam­ar­be­te, bland an­nat ge­nom nä­ra po­li­tis­ka kon­sul­ta­tio­ner, ut­byte av hur vi upp­fat­tar oli­ka si­tu­a­tio­ner samt ge­men­sam­ma öv­ning­ar, i syf­te att ef­fek­tivt och i tid be­mö­ta ge­men­sam­ma ut­ma­ning­ar”, he­ter det i de­kla­ra­tio­nen från topp­mö­tet.

Bild: PABLO MARTINEZ MONSIVAIS/TT

Trump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.