300 000 till bluff­fö­re­tag

NY­HE­TER: Ef­ter tv-pro­gram­met Upp­drag gransk­nings un­der­sök­ning vi­sar det sig att bå­de Var­bergs och Fal­ken­bergs kom­mu­ner hand­lat av svart­lis­ta­de bo­lag.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ELSA HENRIKSDOTTER 010-471 51 83 elsa.henriksdotter@hn.se

I pro­gram­met som sän­des un­der ons­da­gen upp­märk­sam­ma­des bland an­nat bo­la­get Royal Che­mi­cal In­du­stri­es som dyrt sålt in is­smält­nings­me­del till kom­mu­ner. Ett me­del som skul­le va­ra nå­got all­de­les ex­tra men som vi­sa­de sig va­ra helt van­ligt väg­salt.

Var­bergs kommun gick ef­ter Upp­drag gransk­nings pro­gram ut med att man in­te gjort någ­ra köp av det be­rör­da fö­re­ta­get. Men det vi­sa­de sig va­ra fel­ak­tig in­for­ma­tion.

– Vi gjor­de först en sök­ning på bo­la­gets namn och hit­ta­de ingen­ting. Då gick vi ut med att vi in­te hand­lat av bluf­fö­re­ta­get. Men se­dan vi­sa­de det sig att det­ta fö­re­tag har fi­gu­re­rat un­der fle­ra namn och att vi visst har bli­vit drab­ba­de, sä­ger Var­bergs kommun re­do­vis­nings­chef Jens Ot­ter­dahl Holm.

RUNT ETT 20-TAL fak­tu­ror från oli­ka bluf­fö­re­tag har Var­bergs kommun be­ta­lat un­der åren 2012 till 2016. Ett fler­tal and­ra fak­tu­ror har bli­vit be­strid­da, ma­ku­le­rats el­ler kre­di­te­rats i ef­ter­hand. Bland de som har be­ta­lats är bland an­nat köp av 470 ki­lo is­smält­nings­me­del till en kost­nad av 70 000 kro­nor. In­kö­pen gjor­des i bör­jan av 2013. Bo­la­get svart­lista­des först i sep­tem­ber sam­ma år.

– Un­der 2013 tes­ta­de vi att ha is­smält­nings­me­del un­der en pe­ri­od. Men vi re­a­ge­ra­de ald­rig på att det skul­le va­ra en bluff­pro­dukt. Vi tyck­te att det var myc­ket ef­fek­tivt, sä­ger To­mas Kas­pers­son på ham­noch ga­tu­för­valt­ning­en i Varberg.

Se­na­re över­gick man till flis gjort av berg­kross. Med en kost­nad på cir­ka 200 kro­nor per ton blev det be­tyd­ligt bil­li­ga­re än is­smält­nings­med­let som kostat kommunen 108 kro­nor per ki­lo.

TO­MAS KAS­PERS­SON SÄ­GER att man tyck­te att is­smält­nings­med­let var dyrt, men att ef­fek­ti­vi­te­ten väg­de upp för pri­set.

–Jour­ar­be­ta­re kun­de ta med sig span­nen och strö med hand på plat­ser som akut be­höv­de säk­ras för halkrisk. Fram­för allt an­vän­de man med­let i of­fent­li­ga trap­por, sä­ger han.

Man fick nys om pro­duk­ten när en säl­ja­re kom till kon­to­ret.

–I dag ska all­ting gå via upp­hand­ling, man kan in­te kö­pa pro­duk­ter di­rekt av en säl­ja­re. Men då ha­de vi en som kom hit och så fick vi tes­ta pro­duk­ten. Vi tyck­te den ver­ka­de ef­fek­tiv så vi be­ställ­de in den, be­rät­tar To­mas Kas­pers­son.

Ut­be­tal­ning­ar till bluf­fö­re­ta­gen från Var­bergs kommun un­der åren 2012 till 2016 ham­nar på cir­ka 334 000 kro­nor.

–Jag tyc­ker egent­li­gen in­te att man ska kal­la det bluf­fak­tu­ror, det är ju va­ran el­ler tjäns­ten som är bluf­fen, sä­ger Jens Ot­ter­dahl Holm.

HAN BE­RÄT­TAR ATT man 2016 skaf­fa­de en tjänst där of­fent­lig in­for­ma­tion om fö­re­tag sam­körs med kom­mu­nens le­ve­ran­tö­rer. På det­ta sätt kan man se om fö­re­tag är svart­lis­ta­de el­ler till ex­em­pel har skul­der hos kro­no­fog­den. Det­ta sy­stem kan för­kla­ra var­för Fal­ken­bergs ut­be­tal­ning­ar till bluf­fö­re­tag är be­tyd­ligt fär­re än Varberg mel­lan 2012 till 2016.

– Vi var bland de fem förs­ta kom­mu­ner­na som im­ple­men­te­ra den ty­pen av tjänst för tio år se­dan. Det känns som en vik­tig del i den in­ter­na kon­trol­len och det är skönt att ha den trygg­he­ten, sä­ger Fal­ken­bergs kom­muns re­do­vis­nings­chef Ric­kard Nordén.

BILD: ELSA HENRIKSDOTTER

FUN­GE­RAR. Jens Ot­ter­dahl Holm är nöjd med hur Var­bergs kommun ar­be­tar i dag. Ny­li­gen fast­na­de ett fö­re­tag i sä­ker­hets­tjäns­ten när de för­sök­te få be­talt för en bluf­fak­tu­ra på 66000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.