Båttju­var slog till mot Sten­sjö hamn

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ELLINOR SVENS­SON ellinor.svens­son@hn.se

Sten­sjö hamn drab­ba­des av fräc­ka tju­var un­der nat­ten till tors­da­gen. Det är and­ra stöl­den på kort tid som ham­nen har ut­satts för. Fy­ra båt­mo­to­rer sak­nas och en båt har po­li­san­mälts stu­len.

Åte­ri­gen har Sten­sjö hamn drab­bats av stöl­der. Tju­var­na stal fle­ra båt­mo­to­rer och en båt sak­nas. Nu vill hamn­för­e­ning­en för­hind­ra fram­ti­da stöl­der.

Det är en upp­gi­ven stäm­ning bland med­lem­mar­na i Sten­sjö hamn­för­e­ning. För and­ra gång­en på kort tid har tju­var ta­git sig in på hamn­om­rå­det och stu­lit gods för fle­ra hund­ra­tu­sen kro­nor.

– Det är så för­ban­nat trå­kigt. Det är en väl­digt frid­full an­lägg­ning som är helt fan­tas­tisk. Det är jäv­ligt att de har dra­git upp bå­tar­na på land, stu­lit mo­torn och se­dan put­tat i bå­tar­na i bas­säng­en igen, sä­ger Pel­le De­lin, ord­fö­ran­de i Sten­sjö hamn­för­e­ning.

Fy­ra båt­mo­to­rer sak­nas och även en båt har po­li­san­mälts stu­len. För­ra vå­ren drab­ba­des för­e­ning­en av en lik­nan­de stöld, där mo­to­rer stals från två bå­tar. Då gjor­des åt­gär­der med bland an­nat be­lys­ning vid grin­den till om­rå­det och vid ham­nen, men det ver­kar in­te ha av­skräckt tju­var­na.

– DE HAR VA­RIT is­kal­la. Tju­var­na har an­vänt sig av vin­kelslip för att få upp lå­set på grin­den till hamn­om­rå­det och för att los­sa bå­tar­na som sit­ter fast med kät­ting­ar, sä­ger Pel­le De­lin och fort­sät­ter:

– Till­vä­ga­gångs­sät­tet i fjol lik­nar det som var i tors­dags natt. Det går såklart in­te att sä­ga att det är sam­ma gär­nings­män men man får den käns­lan när det finns så många lik­he­ter.

Po­li­sen be­kräf­tar att det kom­mit

in en po­li­san­mä­lan om båtstöld och båt­mo­tor­stöld men att det i an­mä­lan upp­ges va­ra fler båt­ä­ga­re som är ut­sat­ta. Det har in­te kom­mit in någ­ra fler an­mäl­ning­ar om båtstöl­der de se­nas­te två vec­kor­na i Hal­land.

– De här ären­de­na blir näs­tan all­tid di­rektav­skriv­na ef­tersom det in­te finns någ­ra spår el­ler inga vitt­nesupp­gif­ter så i nu­lä­get finns det ingen­ting att ar­be­ta vi­da­re med. Först om vi hit­tar den stul­na bå­ten el­ler båt­mo­to­rer­na kan vi ar­be­ta vi­da­re, sä­ger för­un­der­sök­nings­le­da­re Jo­han Sun­din.

NÄR PEL­LE DE­LIN kom ner till ham­nen på tors­dags­mor­go­nen så låg tre bå­tar och flöt i ham­nen. Sam­ti­digt som han går runt i hamn­om­rå­det och vi­sar hur tju­var­na har gått till­vä­ga står han i te­le­fon­kö till da­ta­in­spek­tio­nen. Nå­got mås­te gö­ras, de tän­ker in­te sit­ta och vän­ta tills tju­var­na slår till igen.

– Vi har po­li­san­mält och pra­tat med po­li­sen men de har in­te va­rit på plat­sen. Med all san­no­lik­het kom­mer vi att upp­rät­ta ka­me­raö­ver­vak­ning över hamn­om­rå­det, sä­ger Pel­le De­lin.

I STEN­SJÖ HAMN blir upp­gi­ven­he­ten kort­va­rig och i stäl­let dis­ku­te­ras det hur de ska för­hind­ra och mot­ver­ka brott i fram­ti­den.

– Jag har sagt till båt­ä­gar­na att he­la ti­den va­ra upp­märk­sam­ma och ob­ser­ve­ra om de ser nå­got miss­tänkt. Mer än så kan vi in­te gö­ra i nu­lä­get, sä­ger Pel­le De­lin.

Bild: OLA FOLKESSON

AND­RA STÖL­DEN. Det är and­ra gång­en på kort tid som Sten­sjö hamn har bli­vit­drab­ba­de av båttju­var. Ord­fö­ran­de i Sten­sjö hamn­för­e­ning Pel­le De­lin för­sö­ker hit­ta lös­ning­ar för att för­hind­ra fram­ti­da stöl­der.

Bild: OLA FOLKESSON

AVSÅGAT. Tju­var­na har med hjälp av vin­kelslip så­gat av kät­ting­ar för att los­sa bå­tar­na och stjä­la mo­to­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.