En dansk kvin­na miss­tänks för stor­svind­le­ri. En del av be­vis­ning­en kan fin­nas i en stu­ga ut­an­för Varberg.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

En stu­ga ut­an­för Varberg kan re­sul­te­ra i be­vis mot den 64-åri­ga kvin­na som är ef­ter­lyst in­ter­na­tio­nellt. Hon miss­tänks för att ha svind­lat bort över 100 mil­jo­ner dans­ka kro­nor.

Fal­let har upp­märk­sam­mats stort i Dan­mark den se­nas­te ti­den. Det hand­lar om en 64-årig kvin­na som ar­be­tat på dans­ka So­ci­al­sty­rel­sen se­dan 1977. Hon miss­tänks nu för att svind­lat So­ci­al­sty­rel­sen på 111 dans­ka mil­jo­ner, cir­ka 147 mil­jo­ner kro­nor från 2002 fram till 2018.

PENGARNA SKA HA va­rit av­sed­da som so­ci­al­hjälp till ut­sat­ta grup­per i sam­häl­let, som hem­lö­sa och han­di­kapp­or­ga­ni­sa­tio­ner. Kvin­nan upp­ges ha gått in i da­ta­sy­ste­met och fört över pengarna till sitt eget kon­to för att se­dan änd­rat till kor­rekt kon­to­num­mer vid mer än 270 till­fäl­len.

Po­li­sen be­skri­ver kvin­nans ar­bets­sätt som di­sci­pli­ne­rat och sys­te­ma­tiskt.

– Det är peng­ar som ta­gits från de mest ut­sat­ta med­bor­gar­na. Det är en elak stöld, sa den dans­ka bar­noch so­ci­al­mi­nis­tern Mai Mer­ca­do un­der en press­kon­fe­rens i vec­kan.

EN­LIGT DANS­KA ME­DI­ER har kvin­nan bland an­nat in­ve­ste­rat si­na peng­ar i dy­ra häst­köp och mark för sa­fa­ri i Syd­af­ri­ka. Dess­utom köp­te hon för tre år se­dan en stu­ga ut­an­för Varberg.

I jak­ten på kvin­nan, som är för­svun­nen se­dan skan­da­len upp­da­ga­des, slog po­li­sen till mot stu­gan i ons­dags.

– En hus­rann­sa­kan ge­nom­för­des ef­ter en be­gä­ran av dansk po­lis. Någ­ra svens­ka po­li­ser åk­te dit till­sam­mans med två dans­ka po­li­ser som age­ra­de som ob­ser­va­tö­rer, sä­ger chefs­å­kla­ga­re Jo­nas Almström.

Ut­länds­ka po­li­ser har in­te rätt att ge­nom­fö­ra en hus­rann­sa­kan ut­an till­stånd från svensk åkla­ga­re. De dans­ka ob­ser­va­tö­rer­na ha­de i det här fal­let mer en di­ri­ge­ran­de upp­gift i jak­ten på att fin­na in­tres­sant ma­te­ri­al till ut­red­ning­en mot kvin­nan.

I stu­gan hit­ta­des bland an­nat en rou­ter, pap­per, tom­ma sim­korts­hål­la­re och en ask till en No­ki­a­te­le­fon, rap­por­te­rar dr.dk.

– Ja, det re­sul­te­ra­de i ett be­slag av ett an­tal fö­re­mål. Det här be­vi­set ska över­läm­nas till dansk po­lis, sä­ger Jo­nas Almström.

HN BESÖKTE STU­GAN, som lig­ger in­sprängd i sko­gen, un­der fre­da­gen. Runt fas­tig­he­ten lö­per ett högt stäng­sel och in­far­ten till stu­gan bloc­ke­ras av en grind. Sop­tun­nor­na är låsta vil­ket skvall­rar om att äga­ren bom­mat igen för säsongen.

I för­ra vec­kan be­gär­des kvin­nan i kon­kurs och kon­kurs­för­val­ta­ren Bo­ris Fre­de­rik­sen ska se över hen­nes till­gång­ar.

– Det är ett stort ar­be­te fram­för oss in­nan vi har full över­blick över kon­kurs­bo­et och de till­gång­ar som finns där, sä­ger han en­ligt TT.

Kvin­nan är ef­ter­lyst in­ter­na­tio­nellt och be­fin­ner sig på okänd plats. En dansk ad­vo­kat, Ni­ma Na­bi­pour, har va­rit i kon­takt med kvin­nan men hän­vi­sar till tyst­nads­plikt.

Här­van ver­kar dock växa. På fre­da­gen stod det klart att två per­so­ner kan ha ta­git del av svind­le­ri­et och miss­tänks bland an­nat för hä­le­ri.

”Ja, det re­sul­te­ra­de i ett be­slag av ett an­tal fö­re­mål. Det här be­vi­set ska över­läm­nas till dansk po­lis.” JO­NAS ALMSTRÖM

chefs­å­kla­ga­re

Bild: PÄR LIN­DQVIST

BEVISMATERIAL. Stu­gan lig­ger na­tur­fint ut­an­för Varberg. Här ut­för­de po­li­sen en hus­rann­sa­kan i ons­dags i jakt på be­vis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.