Per Syn­nes är re­kry­te­ra­ren som ska sät­ta ihop kom­mun­di­rek­tö­rens nya lag.

Per Syn­nes är man­nen som ska loc­ka kom­pe­tens, klok­skap och hand­lings­kraft till Var­bergs kommun när lä­get nu går från snack till verk­stad.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Ser­vice­för­valt­ning­en, stads­bygg­nads­kon­to­ret och sam­hälls­ut­veck­lings­kon­to­ret – al­la står de ut­an or­di­na­rie för­valt­nings­chef. Gym­na­sie­che­fens stol står ock­så snart tom, lik­som fle­ra av led­nings­sto­lar­na i den nya ut­bild­nings- och ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en som sjö­sätts vid års­skif­tet.

Det är tunga pos­ter som ska be­sät­tas och ef­tersom re­kry­te­rings­be­ho­vet är så om­fat­tan­de har kommunen an­ställt en sär­skild chefs­re­kry­te­ra­re – Per Syn­nes.

Han in­led­de sitt ar­be­te på sen­vå­ren och den sista ju­ni 2019 går hans för­ord­nan­de ut. Då ska va­kan­ser­nas tid va­ra över. Kom­mun­di­rek­tör Carl Bart­ler ska då om­ges av ett kom­plett och sta­digt lag.

NÅG­RA REKRYTERINGAR HAR Per Syn­nes re­dan hun­nit med. Ka­ta­ri­na Sund­berg har pre­cis bör­jat som chef för kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en. Su­san­na Han­son har ny­li­gen till­trätt tjäns­ten som chef för barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en. Och Ma­ria Gustafsson (ti­di­ga­re gym­na­sie­chef ) blir chef för den nya ut­bild­nings- och ar­bets­mark­nads­för­valt­ning­en.

Per Syn­nes no­te­rar att kommunen står in­för en ny fas.

– Det finns en vi­sion, stra­te­gi­er och mas­sor av pla­ner. Det ar­be­tet är gjort. Nu går Varberg in i en kraf­tig ge­nom­fö­ran­de­fas. Då gäl­ler det att kän­na av kan­di­da­ter­nas för­må­ga att kla­ra av den ty­pen av jobb.

Per Syn­nes är ci­vi­le­ko­nom i grun­den men har ar­be­tat med rekryteringar i 20 år. De se­nas­te 16 åren har han va­rit vd och de­lä­ga­re i re­kry­te­rings­fö­re­ta­get Tran­se­arch.

– Ef­ter 20 år som kon­sult vil­le jag va­ra en del av ett stör­re sam­man­hang. Det loc­ka­de mig att ar­be­ta i of­fent­lig sek­tor, i en po­li­tiskt styrd or­ga­ni­sa­tion. Att gö­ra sam­hälls­nyt­ta, även om det är pop­pigt att sä­ga det, för­kla­rar han sitt in­tres­se för sitt upp­drag.

SOM REKRYTERARE AV che­fer sö­ker han per­so­ner som har god själv­kän­ne­dom, är tryg­ga i sig själ­va, har god män­ni­sko­syn och fö­re­går med go­da ex­em­pel. Det där kal­lar han själv­klar­he­ter – nå­got al­la che­fer ska kun­na boc­ka av.

Hur ska då de där kom­pe­ten­ta per­so­ner­na loc­kas just till Varberg? Som Per Syn­nes ser det är vi­sio­nen om Varberg som väst­kus­tens kre­a­ti­va mitt­punkt ett av hans bäs­ta kort.

– Den är vik­tig för att loc­ka per­so­ner hit men ock­så för att få dem att stan­na.

– Men det är vik­tigt att al­la de­lar häng­er med. Finns det bo­stä­der? Hän­der det nå­got kul på stan? Har sko­lor­na bra ryk­te? Är det myc­ket bråk ute el­ler vå­gar jag släp­pa iväg mi­na ton­å­ring­ar? Finns det en in­ne­ban­dy­klubb där min dot­ter kan trä­na? Allt det­ta mås­te hänga med för att Varberg ska loc­ka.

Väst­län­kens bygg­ka­os i Gö­te­borg kan ock­så va­ra Var­bergs bäs­ta vän, en­ligt Per Syn­nes. När gö­te­bor­ga­re trött­nar på att buss­håll­plat­sen flyt­tats än­nu en gång kan pend­ling­en till Varberg te sig rik­tigt loc­kan­de – trots att lö­nen är läg­re. Det är i al­la fall Per Syn­nes för­hopp­ning.

Över­blic­ken i en kommun av Var­bergs stor­lek – kont­ra en jät­te som Gö­te­borgs stad el­ler sto­ra kon­sult­bo­lag – ser han ock­så som en för­del för den som öns­kar en smi­dig­het i ar­bets­li­vet.

PER SYN­NES SÖ­KER bå­de in­ternt och ex­ternt.

– Jag läg­ger myc­ket tid på om­världs­be­vak­ning, dric­ker myc­ket kaf­fe med många oli­ka män­ni­skor och går på event som har med stads­bygg­nads­frå­gor att gö­ra. Jag upp­märk­sam­mar che­fer på att Varberg finns. Det här är ing­et åt­ta till fem-jobb.

Rekry­te­ring­ar­na in­om stads­bygg­nads­si­dan ser han som sin tuf­fas­te ut­ma­ning ef­tersom kon­kur­ren­sen i rå­dan­de hög­kon­junk­tur är sten­hård.

– Sam­hälls­bygg­nads­om­rå­det är mitt i krut­rö­ken. Så är det i al­la stä­der.

Han hop­pas hur som helst kun­na lö­sa upp­gif­ten in­nan han slu­tar.

– Det blir en helt ny be­sätt­ning. Hälf­ten av kom­mun­led­ning­en kom­mer att va­ra ny till vå­ren. Där vill det till att de kom­plet­te­rar varand­ra, att man har det där ex­tra comitt­men­tet – att nu ska det hän­da gre­jer i Varberg! Det blir Carl Bart­lers nya team.

”Nu går Varberg in i en kraf­tig ge­nom öran­de­fas.”

PER SYN­NES chefs­re­kry­te­ra­re, Var­bergs kommun

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.