PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare - Sundsvalls Tid­ning (Lib)

* Den re­pre­sen­ta­ti­va de­mo­kra­tin in­ne­bär in­te att var­je iden­ti­fi­er­bar el­ler självut­nämnd iden­ti­tets­grupp finns med. Ej hel­ler in­ne­bär den att par­la­men­tets sam­man­sätt­ning exakt ska speg­la be­folk­ning­en vad gäl­ler kön, lägg­ning, et­ni­ci­tet el­ler vad ni vill. Ett helt ige­nom kvinn­ligt par­la­ment skul­le te­o­re­tiskt myc­ket väl kun­na re­pre­sen­te­ra samt­li­ga väl­ja­re, även man­li­ga och trans­per­so­ner.

Svens­ka Dag­bla­det (ober M)

* Man glöm­mer ibland hur vik­ti­ga de svens­ka lo­kal- och re­gi­o­nal­tid­ning­ar­na är för sam­hälls­li­vet. Det är stans el­ler lä­nets tid­ning som ger ut­rym­me för de­batt kring de lo­ka­la strids­frå­gor­na och grans­kar de lo­ka­la makt­ha­var­na sam­ti­digt som de bi­drar till att ska­pa del­ak­tig­het och sam­hö­rig­het, ock­så det vik­tigt för att hål­la liv i de­mo­kra­tin.

Da­gens Ny­he­ter (ober Lib)

* Det blir all­tid med­bor­gar­na som får be­ta­la för dyra ha­ve­ri­er till spor­tar­range­mang. Allt­så bor­de vi, al­la fall via vå­ra folk­val­da, få sty­ra mer över SOK och sä­ga ifrån när vi in­te vill va­ra med och an­sö­ka. Att SOK kan gå och skaf­fa ett OS åt oss i prin­cip mot vår vil­ja är orim­ligt och bor­de in­te ha kun­nat få hän­da från bör­jan. Det är en po­äng som även den som äls­kar spor­tar­range­mang bor­de kun­na se.

Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

* För att kom­ma till­rät­ta med bar­näk­ten­ska­pen bor­de en na­tio­nell kart­lägg­ning ge­nom­fö­ras för att se hur ut­brett pro­ble­met är och hur det ter sig. På så sätt skul­le re­ge­ring­en se­na­re kun­na ut­veck­la skar­pa­re för­slag om ut­re­se­för­bud för de som miss­tänks va­ra i risk­zo­nen. Det är när nå­gon age­rar på miss­tan­kar som unga kan räd­das.

Karlsko­ga Tid­ning (Kon) * Men höga skat­ter för­ut­sät­ter att po­li­ti­ker in­te tar skat­tein­täk­ter­na för giv­na, ut­an er­kän­ner att det hand­lar om peng­ar som män­ni­skor av­står från sin pri­va­ta väl­färd. För eg­na peng­ar i plån­bo­ken är väl­färd, li­ka myc­ket som skat­te­fi­nan­si­e­rad sko­la och sjuk­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.