Kör in­te över bön­der i ivern att främ­ja tu­rism

Hallands Nyheter - - Le­da­re - MA­RIA HAL­DES­TEN 010-471 53 70 ma­ria.hal­des­ten@hn.se

Ohe­ligt på­vert. Den käns­lan kom­mer över mig vid pö­len i mos­sen. En käns­la som för­stärks av de ut­sprid­da dass­pappren i bus­kar­na in­till. Forn­ti­da lik och nu­ti­da ex­kre­men­ter. Ska det va­ra allt? Bor­de in­te min­nes­mär­ket vid fynd­plat­sen va­ra li­te vär­di­ga­re? Vi ta­lar ju än­då om ett av Var­bergs fäst­nings störs­ta drag­plås­ter.

Väl gömd i tor­ven låg Bock­stensman­nen i 600 år, än­da tills en bond­poj­ke som hjälp­te sin far att har­va stöt­te på nå­got märk­ligt. Så kom det kus­li­ga i da­gen. En på­le av ek ha­de bak­i­från stötts ge­nom hjär­tat – som för att gö­ra slut på en vam­pyr. Blod­su­ga­re var han för­stås in­te. Men kanske en ut­su­ga­re?

”I gam­la ti­der gick en man om­kring här i byg­den och vär­va­de krigs­folk. Men bön­der­na tyck­te in­te om det­ta, så de slog ihjäl man­nen och gräv­de ned ho­nom i mos­sen”. Så ly­der en sä­gen från Rolfstorp. Den är så god som nå­gon.

IDAG HAR­VAS HÄR ing­en torv. Åkul­la­trak­ten är fram­förallt ett nav för den väx­an­de na­tur­tu­ris­men. Så här års kan vand­ra­ren längs Bock­stens­sti­gen trä­da in en sal av gyl­le­ne löv. Det är be­ta­gan­de vac­kert. Och frid­fullt. En vand­ra­re kan gå he­la run­dan ut­an att stö­ta på en an­nan män­ni­ska. Det kan ses som en yn­nest, men ock­så en ut­ma­ning. Hal­land vill ju skru­va upp am­bi­tio­ner­na. Åter­ta den fem­te­plats man ha­de in­nan lä­net blev om­kört av Jämt­land och Kal­mar.

ATT FÖR­LÄNGA SÄ­SONG­EN är ett mål som Jo­nas Ols­son, pro­jekt­le­da­re på re­gi­on Hal­land, lyf­te fram när läns­sty­rel­sen bjöd in till tan­kes­med­ja i Åkul­la. Och sik­tar man in sig på tu­ris­ter som finns så­pass nä­ra att de in­te be­hö­ver ha mer än någ­ra da­gars le­digt för att be­ge sig på tur bör det kun­na gå ut­märkt. Mountain­bi­ke kan man åka i Hal­land om hösten li­ka väl som i Åre om som­ma­ren. Dess­utom ger ju Hal­land go­da till­fäl­len för den som är su­gen på att padd­la.

Vand­ring av oli­ka slag lig­ger dock i topp på na­tur­tu­ris­ter­nas öns­ke­lis­ta. Där­för skis­sar re­gi­o­nen på att kom­plet­te­ra Hal­lands­le­den med en kust­nä­ra vand­rings­led.

– Den skul­le kun­na ut­nytt­ja sam­ma tu­ris­min­fra­struk­tur av natt­här­bär­gen, re­stau­rang­er och ho­tell som Katte­gatt­le­den, på­ta­lar Jo­nas Nilsson iv­rigt.

OCH VISST HAR han skäl för sin en­tu­si­asm. Prins Ber­tils stig, som går från cen­tra­la Halm­stad ut till Ty­lö­sand, är ett fö­re­dö­me. En lätt och vac­ker vand­ring som pas­sar de fles­ta.

– Ur­ba­ni­se­ring­en får många att läng­ta ef­ter äk­ta na­turupp­le­vel­ser. Men många vill ha det till­rät­ta­lagt och pa­ke­te­rat, sä­ger Jo­nas Ols­son.

DÄR­FÖR SER HAN, lik­som många bransch­fö­re­ta­ga­re, en af­färs­möj­lig­het i ”mju­ka även­tyr”. Och det fi­na med kråk­sång­en är att pre­cis he­la Hal­land kan va­ra are­na.

Gi­vet­vis finns det en del fö­re­tag som re­dan står be­red­da att säl­ja in allt från gui­da­de ka­not­tu­rer till krä­van­de vand­rings­pa­ket.

MYN­TET HAR DOCK en bak­si­da som fri­lufts­pla­ne­rar­na ten­de­rar att glöm­ma bort, näm­li­gen ris­ken för orim­li­ga in­trång. Vän­li­ga vand­ra­re stör säl­lan. Men det hän­der titt som tätt att tu­ris­ter hug­ger ned träd om det in­te finns nog med ved vid vind­skyd­det, och en del skrä­par ned. Vid Bock­stens­ti­gen lig­ger fim­par, plast och och en av des­sa kri­ti­se­ra­de en­gångs­gril­lar.

– Man kan und­ra hur väl­ut­bil­dad den yng­re ge­ne­ra­tio­nen är i al­le­mans­rät­ten? Den är in­te så vit­tom­fat­tan­de som många tror. Och okun­ska­pen kan va­ra än­nu stör­re bland tu­ris­ter, sä­ger en hal­ländsk skogs­ä­ga­re som har haft en del ne­ga­ti­va er­fa­ren­he­ter. Han är be­kym­rad över bris­ten på re­spekt för na­tur och ägan­de­rätt.

Det öka­de cy­kel­in­tres­set har ex­em­pel­vis lett till att mind­re no­gräk­na­de ak­tö­rer i bland an­nat Skå­ne har dra­git le­der på ett skad­ligt sätt ut­an att frå­ga mar­kä­ga­ren, än mind­re er­bju­da ve­der­bö­ran­de en del av ka­kan. Den senare snål­he­ten är upp­rö­ran­de. Al­le­mans­rät­ten ska­pa­des in­te för att tu­ris­m­fö­re­ta­ga­re skall kun­na tjä­na peng­ar på att dri­va kom­mer­si­ell verk­sam­het på an­nans mark. Det ska­par ohåll­bar oba­lans.

PÅ VAR­BERGS MU­SE­UM vi­sas kvar­le­vor­na av en man som kan ha ho­tat hal­länds­ka bön­der. Så­dan bru­tal ”rätts­skip­ning” har vi läm­nat oänd­ligt långt bakom oss. Även slar­vi­ga tu­ris­ter kan vand­ra tryggt, ba­ra de in­te le­ker med el­den. Men det be­ty­der in­te att vi bör ta ris­ken för nu­ti­da, svå­ra in­tres­se­kon­flik­ter med en ax­el­ryck­ning. Hal­land har stor po­ten­ti­al för na­tur­tu­rism. Men den som tror sig har rätt att kö­ra över mar­kä­ga­re gör fel.

ÄGAN­DE­RÄT­TEN MÅS­TE RE­SPEK­TE­RAS om al­le­mans­rät­ten skall kun­na över­le­va som sed­va­ne­rätt. Där­för är det oerhört vik­tigt att re­gi­o­nens och läns­sty­rel­sens pla­ne­ra­re för­står att re­dan på ett ti­digt sta­di­um lyf­ta in mar­kä­gar­per­spek­ti­vet och sam­rå­da med så­väl en­skil­da som ex­em­pel­vis LRF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.