Forsk­nings­fun­de­ring

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

DIKT. Nej, jag hit­tar in­te på, det lär va­ra sant och rik­tigt

att man de­lat ut mil­jo­ner till en forsk­ning man tyckt vik­tig.

Kan nån mänska det för­stå att på aka­de­miskt hög ni­vå

ska på all­var fors­kas om­kring

fe­no­me­net ”su­gar da­ting”!

Van­li­gast är väl att bru­ka mil­li­o­ner­na på sju­ka,

hjäl­pa dem att le­va dräg­ligt.

Där­för blir jag out­säg­ligt sorg­sen av att ha för­stått

vartåt forsk­nings­peng­ar gått.

Kanske kan man dock för­sva­ran­de

se på ”da­ting­en” som va­ran­de dånå­got som är sjukt - och

får väl forsk­nings­peng­ar gå till att hit­ta nå­gon bot för den­na kons­ti­ga far­sot!

Bir­git­ta Gens

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.