Le­da­ren mis­sar po­äng­en med kli­mats­mar­ta res­mål

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Det går att hit­ta upp­le­vel­ser ut­ö­ver det van­li­ga ut­an att be­hö­va flänga jor­den runt.

på le­da­ren ”Löj­ligt att SJ lik­nar Varberg vid Bud­a­pest”

VARBERG. Le­dar­skri­ben­ten Ma­ria Haldesten på Hal­lands Ny­he­ter kri­ti­se­ra­de i ons­dags SJ:S ini­ti­a­tiv att lyf­ta fram svens­ka res­mål som al­ter­na­tiv till upp­le­vel­ser ut­om­lands.

I SIN IVER att ral­je­ra får hon tun­nel­se­en­de och mis­sar he­la po­äng­en med jäm­fö­rel­sen. Det går att hit­ta upp­le­vel­ser ut­ö­ver det van­li­ga ut­an att be­hö­va flänga jor­den runt. Många som bor i Sve­ri­ge har myc­ket kvar att upp­täc­ka på hem­ma­plan. Dess­utom går det att nå des­sa smult­ron­stäl­len i Sve­ri­ge på ett kli­mats­mart sätt.

Be­söksnä­ring­en ger år­li­gen hund­ra­tu­sen­tals jobb i Sve­ri­ge och många små­fö­re­ta­ga­re er­bju­der oli­ka upp­le­vel­ser från norr till sö­der. Det tyc­ker SJ är värt att upp­märk­sam­ma och det är där­för vi har hand­ploc­kat tio höst- och vin­ter­des­ti­na­tio­ner som står sig väl i in­ter­na­tio­nell jäm­fö­rel­se. Till ex­em­pel pre­sen­te­ras Var­bergs kall­bad­hus som ett al­ter­na­tiv till spa­bad i Bud­a­pest. Varberg har va­rit en kurort i 200 år och det är själv­klart ett in­tres­sant al­ter­na­tiv.

Haldesten skri­ver ock­så att SJ bor­de se till att tå­gen ska gå i tid istäl­let för att lyf­ta fram oli­ka tu­rist­mål i Sve­ri­ge. Det ena ute­slu­ter in­te det and­ra. SJ in­ve­ste­rar myc­ket på att mo­der­ni­se­ra snabb­tåg och hål­ler just nu på med att även kö­pa in helt nya tåg. Vi­da­re ar­be­tar vi med att se till hur punkt­lig­he­ten kan öka yt­ter­li­ga­re med oli­ka in­sat­ser, från det att tå­get läm­nar ser­vice­de­pån tills att det är fram­me vid sin slut­des­ti­na­tion. He­la järn­vägs­bran­schen ar­be­tar med den­na frå­ga och bland an­nat Tra­fik­ver­ket upp­rus­tar järn­vägs­nä­tet i bland an­nat söd­ra Sve­ri­ge.

Vi är med­vet­na om att punkt­lig­he­ten kan bli bätt­re, men sam­ti­digt vet vi ock­så att upp­fatt­ning­en om punkt­lig­he­ten in­te stäm­mer med verk­lig­he­ten. En Si­fo-un­der­sök­ning i bör­jan av året vi­sa­de att 53 pro­cent av de som sva­ra­de in­te trod­de att tå­gen hål­ler tid­ta­bel­len. Den verk­li­ga siff­ran för helå­ret 2017 var 90 pro­cent.

ISTÄL­LET FÖR ATT ral­je­ra och re­so­ne­ra en­si­digt bor­de Haldesten tän­ka ef­ter och in­se att det er­bjuds upp­le­vel­ser i världs­klass på hem­ma­plan. Många av dem går att nå på ett kli­mats­mart sätt via en tågre­sa. Det är, som sagt, lätt att bli hem­mablind och in­te tän­ka på allt som går att upp­le­va i Sve­ri­ge.

Pe­ter Kraméus

SJ

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

SAM­AR­BE­TE. Lars Fa­ger­ström (L), Ma­kus Jöngren (MP),PER Svens­son (S) och Ge­or­gia Fer­ris (KD) på press­kon­fe­rens som det nya block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­tet i Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.