Varberg har ett arv att va­ra stolt över

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

från le­dar­re­dak­tio­nen.

I sin iver att för­sva­ra sitt mag­plask går SJ åter vil­se. Varberg har ett arv att va­ra stolt över och en stads­kär­na som pris­be­lö­nats fle­ra gång­er. Just där­för be­hö­ver man in­te ta till lö­je­väc­kan­de lik­nel­ser. SJ för­står hel­ler in­te att be om ur­säkt för sin brist på lo­kal­kän­ne­dom, som i press­med­de­lan­det pin­samt led­de till att Greb­bestad sa­lu­för­des med en bild från Smögen. Istäl­let kom­mer Kraméus med grund­lö­sa kom­men­ta­rer som vi­sar att han har noll koll. HN:S le­dar­si­da har va­rit på­dri­van­de för än­nu smar­ta­re des­ti­na­tions­ut­veck­lings­sats­ning­ar för att för­stär­ka Hal­lands be­söksnä­ring. SJ å sin si­da tyc­ker in­te att Varberg är värt ett stopp ut­an läm­nar den tra­fi­ken till Öresunds­tå­get, vil­ket väckt kri­tik från bland an­nat nä­rings­li­vet.

Ma­ria Haldesten

Pol red

Bild: AN­NA ALVERHAG/AN­NI­KA KARLBOM/MARIANNE LØVLAND/NTB SCANPIX/TT

BADSTÄDER. SJ:S jäm­fö­rel­se mel­lan Kall­bad­hu­set i Varberg och Bud­a­pest ter­mal­bad Széchenyi fick kri­tik i onsta­dens ledar­text. ”Le­da­ren mis­sar he­la po­äng­en” skri­ver Pe­ter Kraméus, SJ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.