Log­ga kom­mu­nens miss­tag

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

KOMMUN. När jag som ung man var till sjöss fanns det nå­got där som kal­la­des för ”logg­ning”. Med logg­ning av­sågs att så snart man gjort nå­got dumt, vårds­löst el­ler fel­ak­tigt, kun­de man få av­drag på lö­nen. Om logg­nings­sy­ste­met in­för­des i kom­mu­ner­na så kanske tjäns­te­män och po­li­ti­ker blev li­te akt­sam­ma­re med and­ras, d.v.s. skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar.

He­ja Upp­drag gransk­ning!

Kurt Olofs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.