Mo­di­ga är de som vå­gar bry­ta (C)e(m)en­te­ra­de makt­struk­tu­rer

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Drygt en vec­ka har gått och krut­rö­ken har tro­ligt­vis knappt lagt sig i mak­tens kor­ri­do­rer ef­ter det över­ras­kan­de makt­skif­tet i Fal­ken­berg. Till­tänk­ta kom­mu­nal­rå­det An­ne­lie An­de­lén för­sö­ker för­stå vad som hänt och på­ta­lar att ”la­get fö­re ja­get” gäl­ler för hen­ne och Cen­tern. Även Mo­de­ra­ter­na var tyd­li­ga med att man var ett lag i val­kam­pan­jen.

Pre­cis som i al­la skils­mäs­sor gäl­ler det att för in­blan­da­de par­ter va­ra öd­mju­ka och för­sö­ka för­stå var­för en part vill läm­na för­hål­lan­det. I ett för­hål­lan­de (el­ler lag) där det finns enor­ma skill­na­der i makt­ka­pi­tal är bland an­nat öd­mjuk­het, em­pa­ti och mod in­gre­di­en­ser som möj­lig­gör det go­da sam­ta­let, vil­ket är en för­ut­sätt­ning för att få ett lag med fle­ra små och sto­ra jag att fun­ge­ra. Det ver­kar som om nå­gon el­ler någ­ra av des­sa in­gre­di­en­ser trots allt sak­nats i Al­li­an­sen+, även om C som M in­te an­ser det.

ATT TA STEGET och läm­na ett för­hål­lan­de är of­tast ing­et som kom­mer som en blixt från klar him­mel för den som läm­nar, ut­an det fö­re­gås av en kva­li­fi­ce­rad kon­se­kven­sa­na­lys med plus och mi­nus. Att tro att bor­ger­li­ga som hop­par i säng med so­ci­a­lis­ter kom­mer att straf­fas hårt av de eg­na kan för­vis­so va­ra re­le­vant, men de mo­di­ga straf­fas säl­lan av si­na eg­na. Jag är mer be­kym­rad över hur C och M kom­mer age­ra gäl­lan­de ”äk­ten­skaps­brot­tet”. Att M och C på­ta­lar att det dess­utom är pro­to­koll­fört att de gått ”små­par­ti­er­na” L och KD till mö­tes gäl­lan­de pos­ter i nämn­der mm bor­de le­da till en grund­lig självrann­sa­kan för C och M. ”Små­par­ti­er­na” har fått vad de för­tjä­nar och än­då har de mage att hop­pa i säng med so­ci­a­lis­ter och det ver­kar in­te va­ra ett en­gångs­ligg hel­ler!

JAG HOP­PAS NU att nya ”re­ge­ring­en” i Fal­ken­berg fort­sät­ter att vi­sa mod på den svå­ra re­sa som just på­bör­jats för ett nytt le­dar­skap som för­hopp­nings­vis byg­ger på kun­skap, öp­pen­het, öd­mjuk­het Även om det in­te kom­mer att hål­la he­la vä­gen för pi­on­jä­rer­na så är det­ta star­ten på den mo­der­na po­li­ti­kens struk­tur. Bor­ta är trö­ga, tunga block med två­di­men­sio­nel­la po­li­ti­ker som sät­ter sin egen makt­po­si­tion fö­re sam­häl­lets bäs­ta!

An­ders Bern­hard

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.