Krog­pro­fil öpp­nar ny vin­bar

Hallands Nyheter - - Varberg - 010-471 51 82 ag­nes.kagstrom@hn.se STAF­FAN GUSTAFS­SON 010-471 54 25 staf­fan.gustafs­son@hn.se

Varberg blir en vin­bar ri­ka­re och ett ba­ge­ri fat­ti­ga­re i no­vem­ber. Krö­gar­pro­fi­len Mat­ti­as Svens­son tar över gam­la Skäl­linge hem­ba­ge­ri.

– Vi skrev kon­trakt med fas­tig­hets­ä­ga­ren For­ti­no­va i fre­dags och kom­mer att ta över kon­trak­tet ef­ter Skäl­linge hem­ba­ge­ri i no­vem­ber. Se­dan kom­mer vi att re­no­ve­ra in­nan det är dags att öpp­na, sä­ger Mat­ti­as Svens­son.

Krö­gar­pro­fi­len Mat­ti­as Svens­son är in­te pre­cis un­der­sys­sel­satt ut­an dri­ver se­dan ti­di­ga­re re­stau­rang­er­na Hap­py Fish, Bru­ket och Ver­ket till­sam­mans med Claes och Ka­rin Dahl­gren un­der nam­net ”Var­bergs­grup­pen”.

– Men det är då jag trivs. Sam­ti­digt är det ju ock­så så att det in­ne­bär en del kost­nads­ef­fek­ti­vi­se­ring­ar att ha en grupp re­stau­rang­er som drivs ge­men­samt, sä­ger Mat­ti­as Svens­son.

HAN TYC­KER ATT en vin­bar är någon­ting som sak­nas i Varberg i nu­lä­get.

– Det ska va­ra li­te var­dags­rums­käns­la ut­an att va­ra en pub. Ma­ten kom­mer att va­ra ru­stik och gå åt ”ho­me coo­king”-hål­let, sä­ger han.

Gam­la Skäl­linge hem­ba­ge­ri (även känt som Bröd­hör­nan) kom­mer nu att stänga igen ef­ter 26 år. Britt-ma­rie Johansson och hen­nes man Rolf Johansson väl­jer att dra sig till­ba­ka.

– Vi är pen­sio­nä­rer bäg­ge två och or­kar in­te dri­va det mer helt en­kelt, sä­ger Britt-ma­rie Johansson.

De kom­mer även att läg­ga ned sin verk­sam­het på ba­ge­ri­et i Skäl­linge som de dri­vit i 40 år. Bu­ti­ken i stan hål­ler öp­pet fram till den 10 no­vem­ber in­nan Var­bergs­grup­pen tar över lo­ka­len.

AG­NES KÅGSTRÖM

NYÖPPNAR. Var­bergs­grup­pen med Mat­ti­as Svens­son tyc­ker att det be­hövs en vin­bar i stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.