Bart­ler val­de bort kon­sul­ter

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Med en egen chefs­re­kry­te­ra­re räk­nar kom­mun­di­rek­tö­ren med att få en bätt­re re­kry­te­rings­pro­cess än man ha­de fått med kon­sul­ter.

Tan­ken med den tids­be­grän­sa­de an­ställ­ning­en av Per Syn­nes är att kom­mu­nen ska få ett hel­hets­grepp om chefs­re­kry­te­ring­en, när nu så många va­kan­ser upp­stått vid sam­ma tid. Istäl­let för att läg­ga ut re­kry­te­rings­upp­dra­gen på oli­ka kon­sult­bo­lag vill man sam­la upp­dra­get hos en per­son som får över­blick över hel­he­ten. Syn­nes får 45 000 kro­nor i må­nads­lön och kom­mu­nen räk­nar med att det är bätt­re an­vän­da peng­ar än om man ha­de lagt dem på kon­sultar­vo­den.

– Ti­di­ga­re har vi ibland lagt gans­ka myc­ket tid på att för­kla­ra upp­dra­get för re­kry­te­rings­kon­sul­ter­na, och in­te all­tid med så bra re­sul­tat. Vi tror att det blir bätt­re kva­li­tet på det här vi­set, sä­ger kom­mun­di­rek­tör Carl Bart­ler.

– På det här sät­tet blir Var­bergs kommun bätt­re i mö­tet med de per­so­ner som skul­le kun­na va­ra in­tres­san­ta. Per har möj­lig­het att be­skri­va in­te ba­ra tjäns­ter­na ut­an ock­så vil­ken kultur och vil­ket ske­en­de som kom­mu­nen är in­ne i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.