Pa­ti­ent fick vän­ta för länge

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON

En pa­ti­ent kom in med bröst­smär­ta till akut­mot­tag­ning­en men blev un­der­sökt av lä­ka­re först mor­go­nen där­på. Hän­del­sen har an­mälts en­ligt lex Ma­ria.

Det var kväll när pa­ti­en­ten sök­te vård hos akut­mot­tag­ning­en i Varberg. Trots att fle­ra symp­tom vi­sa­de på hjärt­på­ver­kan och en Ek­gun­der­sök­ning vi­sa­de onor­malt ut­se­en­de un­der­sök­tes pa­ti­en­ten av lä­ka­re först mor­go­nen där­på. Det vi­sa­de sig att sy­re­brist upp­stått i hjärt­mus­keln.

– Det ska in­te ta så lång tid när det finns miss­tan­ke om en hjär­tå­kom­ma. Hän­del­sen är an­mäld och ska ut­re­das, sä­ger Son­ny Eder­berg, che­flä­ka­re Hal­lands sjuk­hus.

När det finns en på­ver­kan på hjär­tat kan det be­ro på krans­kärls­sjuk­dom. Då gäl­ler det att be­hand­la pa­ti­en­ten så snart som möj­ligt med till ex­em­pel bal­long­spräng­ning. Det­ta för att hjärt­mus­keln in­te ska ta ska­da. I det här fal­let är det oklart om pa­ti­en­ten har fått någ­ra be­stå­en­de men på grund av den se­na di­a­gno­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.