VBG – en suc­cé trots svi­kan­de tit­tar­siff­ror

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN 010-471 50 25 olof.svahn@hn.se

För två vec­kor se­dan vi­sa­des det sjät­te och sista av­snit­tet av webb­se­ri­en VBG, och trots att det var få tit­ta­re som häng­de med he­la vägen är ska­par­na nöj­da med sats­ning­en.

– Vi för­sök­te gö­ra nå­got helt nytt, och det tyc­ker jag att vi lyc­ka­des med, sä­ger Eme­lie Bir­gers­son, som stått för se­ri­ens mark­nads­fö­ring.

DEN 14 AU­GUSTI släpp­tes trai­lern till VBG på Youtu­be. Ett 30 se­kun­der långt smak­prov som fick över 40 000 vis­ning­ar och blev det mest vi­sa­de klip­pet på kom­mu­nens ka­nal. Men det var in­te li­ka många som höll in­tres­set up­pe till se­ri­ens pre­miärav­snitt.

Förs­ta av­snit­tet fick un­ge­fär 2100 vis­ning­ar och ef­ter det var det många tit­ta­re som tril­la­de av. Sä­songs­av­slut­ning­en ge­ne­ra­de ba­ra 359 vis­ning­ar, men trots svi­kan­de tit­tar­siff­ror är ska­par­na och ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till se­ri­en mer än nöj­da med ut­fal­let.

– DET ÄR GANS­KA van­ligt att ett pre­miärav­snitt får bäst tit­tar­siff­ror. Det gäl­ler de fles­ta se­ri­er, sä­ger re­gis­sö­ren Al­bin Gla­sell.

– Det är ock­så vik­tigt att kom­ma ihåg att i gen­ren ”kom­mu­nal in­for­ma­tions­film” har VBG otro­ligt många vis­ning­ar, tilläg­ger Eme­lie Bir­gers­son.

Ja­ri Ka­jan­ne, chef för ung­doms­av­del­ning­en * Av­snitt 1: 2 100 * Av­snitt 2: 1 100 * Av­snitt 3: 1 100 * Av­snitt 4: 583 * Av­snitt 5: 465 * Av­snitt 6: 359 * I snitt: 950 per av­snitt * Bud­get: 30000 kro­nor på Var­bergs kommun stäm­mer in.

– Den re­spons vi har fått är värd varen­da kro­na. Vi har fått myc­ket upp­märk­sam­het i me­dia, nått ut till vår mål­grupp, och lyc­kats med en helt ny sats­ning, sä­ger han.

I se­ri­en fick vi mö­ta fy­ra ung­do­mar som på oli­ka sätt vi­sa­de upp vad Var­bergs ung­doms­verk­sam­het har att er­bju­da, och pas­san­de nog mark­nads­för­des se­ri­en myc­ket via so­ci­a­la me­di­er.

–Vi tes­ta­de på li­te nya ka­na­ler, och en ny grej var att vi gjor­de re­klam via Snapchat, sä­ger Eme­lie Bir­gers­son.

DA­GEN EF­TER SLÄPPET av sista av­snit­tet vi­sa­des VBG som en kort­film på ett event på Var­bergs Te­a­ter. Då fick publi­ken chans att träf­fa bå­de skå­de­spe­lar­na och ska­par­na.

–Två kil­lar kom fram till mig och sa att de ”äääääls­ka­de” se­ri­en. För mig är det värt myc­ket mer än vis­ning­ar på Youtu­be, sä­ger Al­bin Gla­sell.

Bild: OLOF SVAHN

VÄRD SATS­NING. En­ligt ska­par­na Eme­lie Bir­gers­son, Al­bin Gla­sell och Ja­ri Ka­jan­ne var webb­se­ri­en väl värd sin bud­get på 30000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.