Många vil­le va­ra med och dis­ku­te­ra ut­veck­ling­en

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Läns­sty­rel­sen har ar­ran­ge­rat Hal­lands förs­ta tan­kes­med­ja för fri­lufts­liv och na­tur­tu­rism. På Åkul­la Fri­lufts­gård dis­ku­te­ra­de tjäns­te­män, fö­re­ta­ga­re och för­e­nings­liv vä­gen fram­åt för bran­schen.

– Fri­lufts­liv är en vik­tig del av ett håll­bart sam­häl­le. Det är vik­tigt bå­de för in­vå­nar­na och för be­sö­kar­na, sä­ger Con­ra­din We­indl, fri­lufts­stra­teg på Läns­sty­rel­sen.

Han hop­pas och tror att da­gen ska bli en chans för en an­nars geo­gra­fiskt väl­digt splitt­rad bransch att sam­man­strå­la och ut­by­ta er­fa­ren­he­ter.

Da­gen fylls med kor­ta fö­re­läs­ning­ar och works­hops. Fo­kus är na­tur­tu­rism, till­gäng­lig­het och håll­ba­ra le­der.

– Min upp­gift är att va­ra till hjälp för and­ra ak­tö­rer i lä­net. Ett sätt att va­ra det är den här da­gen, sä­ger Con­ra­din We­indl.

CATARINA ARVIDSSON ÄGER och dri­ver Ste­ninge Vand­rar­hem som ar­ran­ge­rar na­turupp­le­vel­ser och ak­ti­vi­te­ter. Hon tyc­ker att det här är pre­cis vad som be­hövs.

– Det är vik­tigt att träf­fa and­ra män­ni­skor som ock­så brin­ner för att ut­veck­la na­tur­tu­ris­men. Jag höll själv ett fö­re­drag och pra­ta­de då om vil­ka möj­lig­he­ter som finns in­om den här bran­schen. De är sto­ra men det gäl­ler ock­så att vi på nå­got sätt hål­ler en ge­men­sam rikt­ning, sä­ger hon.

TAN­KES­MED­JA. Läns­sty­rel­sens tan­kes­med­ja hölls i Åkul­la Fri­lufts­gård i Åkul­la. Bland an­nat fö­re­läs­te Henrik Martins­son, na­tur­vårds­di­rek­tör på Läns­sty­rel­sen, Ha­rald Tjel­le, ut­veck­lings­le­da­re Kungs­bac­ka kommun, Ul­ri­ka Ry­lin, lands­bygds­sam­ord­na­re Var­bergs kommun och Ka­ne Bengts­son, Kom­mu­na­la han­di­kapprå­det i La­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.