Nya sty­ret ko­pi­e­rar Hylte­mo­dell

Makt­skif­tet i kom­mu­nen le­der till ett tä­ta­re och bätt­re sam­ar­be­te med Hyl­te – lo­var S-kom­mun­rå­den i de bå­da kom­mu­ner­na: Per Svens­son och Ron­ny Löfquist.

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LENNART HILDINGSSON 010-471 51 22 lennart hildingsson@hn.se

– Vi har en stor ge­men­sam gräns mot varand­ra. Det bor­de fin­nas sam­ar­bets­om­rå­den som kan ut­veck­las, till ex­em­pel in­om in­fra­struk­tur, kom­mu­ni­ka­tio­ner och kom­mu­nal ser­vice, sä­ger Per Svens­son som tar över som kom­mun­råd vid års­skif­tet.

Ef­ter 20 år med bor­ger­lig al­li­ans ledd av Cen­tern ri­tas den po­li­tis­ka kar­tan om i Fal­ken­berg. Ef­ter va­let upp­stod ett S-lett sam­ar­be­te mel­lan S, L, MP och KD: Fram­tid Fal­ken­berg. Nam­net är ing­en slump. Den nya ko­a­li­tio­nen har an­vänt Fram­tid Hyl­tes mall och Per Svens­son (S) har ut­nytt­jat sin kol­le­ga Ron­ny Löfquist som kon­sult för hur han skul­le sy ihop sam­ar­be­tet.

– Vi an­vän­der sam­ma upp­lägg som i Hyl­te, ef­tersom det fun­ge­rar så väl för block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­ten, sä­ger Per Svens­son.

LÖFQUIST OCH SVENS­SON har kom­mit sam­man via po­li­ti­ken. För­u­tom att de till­hör sam­ma par­ti fram­hål­ler de att de är små­län­ning­ar som har hit­tat varand­ra; de kom­mer till med från två grann­sock­nar: Ron­ny från Söd­ra Un­na­ryd och Per från Väst­bo­ås i Gisla­veds kommun.

– Vi ring­er och pra­tar med varand­ra i prin­cip var­je vec­ka, sä­ger Ron­ny Löfquist.

Han blev in­kopp­lad i ef­ter­vals­dis­kus­sio­ner­na i Fal­ken­berg för att för­se Per Svens­son med den ma­nu­al som har an­vänts för Fram­tid Hyl­te i två ef­ter­vals­upp­gö­rel­ser ef­ter varand­ra – där S, L, V och lo­ka­la par­ti­et Kom­mu­nens väl nu in­går.

När ko­a­li­tio­nen Fram­tid Fal­ken­berg pre­sen­te­ra­des för knappt två vec­kor se­dan fram­höll Li­be­ra­ler­nas Lars Fa­ger­ström att just bryg­gan för de ide­o­lo­gis­ka skill­na­der­na mel­lan par­ti­er­na finns i mal­len, vil­ket för L var av­gö­ran­de för att över­ge den bor­ger­li­ga al­li­an­sen.

– Nu har vi en mo­dell för hur vi ska be­hand­la vå­ra olik­he­ter. Vi ska ha en tyd­lig kom­mu­ni­ka­tion. Där har det brustit ti­di­ga­re, sa­de han vid press­kon­fe­ren­sen.

ÄVEN PER SVENS­SON ser just det­ta som en grund­pe­la­re:

– Vi ta­lar ut med varand­ra in­ternt om det vi in­te är över­ens om – el­ler en­se om, in­nan vi går ut med hur vi ska dri­va oli­ka frå­gor, sä­ger han.

Mo­del­len in­ne­bär att man i ex­em­pel­vis i full­mäk­ti­ge kan rös­ta oli­ka, men att man in­för det­ta tyd­ligt vet var man har varand­ra.

Per Svens­son har nu and­ra per­spek­tiv för sitt Fal­ken­berg, även geo­gra­fiskt.

– Ti­di­ga­re har vi mest job­bat norr–sö­der. Men Fal­ken­berg har ock­så ett stort in­land. Vi vill vän­da per­spek­ti­vet till ös­ter–väs­ter, bland an­nat ge­nom att sam­ar­be­ta med Hyl­te i in­fra­struk­tur­frå­gor. Det kom­mer att gyn­na or­ter som Fe­gen och Ätran.

”Vi vill vän­da per­spek­ti­vet till Ös­ter­väs­ter, bland an­nat ge­nom att sam­ar­be­ta med Hyl­te i in­fra­struk­tur­frå­gor”

PER SVENS­SON kom­mun­råd (S), Fal­ken­berg

Bild: PRI­VAT

TVENNE S-RÅD. Ron­ny Löfquist (Hyl­te) och Per Svens­son (Fal­ken­berg) är två små­län­ning­ar som hit­tat varand­ra i po­li­ti­ken och nu styr varsin Hal­lands­kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.