Älg­ko med två kal­var syns i stan

Hallands Nyheter - - Falkenberg - FRED­RIK LARSSON 010-471 53 67 fred­rik.larsson@hn.se

En älg­ko med två kal­var be­fin­ner sig se­dan någ­ra vec­kor till­ba­ka i Slät­ten­sko­gen, Skrea och på Hjorts­berg. Den har vid fle­ra till­fäl­len kom­mit nä­ra män­ni­skor.

Slät­ten­sko­gen är ett po­pu­lärt om­rå­de för mo­tio­nä­rer som är ute på en löprun­da.

En kvin­na som var ute och sprang fick vän­da ef­tersom hon ha­de kom­mit mitt emel­lan älg­kon och kal­var­na om hon fort­satt på mo­tions­sling­an.

ETT PEN­SIO­NÄRSPAR SOM var ute och cyk­la­de på Hjorts­berg höll på att cyk­la in i älg­kon i höjd med Fa­bos röd­fär­ga­de hy­res­hus. Så det är många fal­ken­ber­ga­re som har sett

”Så länge äl­gar­na in­te är ag­gres­si­va så kom­mer in­te vi gö­ra någon­ting.”

EME­LIE RAPP, po­lis

äl­gar­na un­der de se­nas­te vec­kor­na.

Men det har in­te kom­mit in någ­ra sam­tal till po­li­sen om att äl­gar­na upp­vi­sat nå­got ag­gres­sivt be­te­en­de.

– Det är fri­gå­en­de djur och så länge äl­gar­na in­te är ag­gres­si­va så kom­mer in­te vi att gö­ra någon­ting. Upp­le­ver man att äl­gar­na bör­jar an­fal­la män­ni­skor får man se om vi mås­te gö­ra någon­ting åt det, sä­ger Eme­lie Rapp, sta­tions­be­fäl på po­li­sen i Fal­ken­berg.

DET ÄR OVAN­LIGT att en älg at­tac­ke­rar män­ni­skor. Ny­li­gen rap­por­te­ra­de dock tid­ning­en GT om en kvin­na i Lin­do­me som i ju­li blev at­tac­ke­ra­de av en älg. Hon blev blåsla­gen, fick fem rev­ben brut­na och en lunga punk­te­rad. I det fal­let be­slu­ta­des det om skydds­jakt.

Äl­gen be­skrivs som säv­lig, den rör sig lång­samt, men kan vid fa­ra för­flyt­ta sig fort och ock­så upp­vi­sa ag­gres­si­vi­tet.

I ons­dags­kväll syn­tes älg­kon och kal­var­na bakom ny­bygg­da par­hu­sen i Skre­anäs. Äl­gar­na fång­a­des på bild med en mo­bil­te­le­fon, dock in­te med så­dan kva­li­tet att bil­der­na går att pub­li­ce­ra i HN.

Bild: KENT ENG/ARKIV

NYFIKNA. En älg­ko med två kal­var, dock in­te des­sa tre, har va­rit syn­lig på fle­ra stäl­len i Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.