Vin­bergs IBS ar­be­tar mot psy­kisk ohäl­sa

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

”Ald­rig en­sam” och Vin­bergs in­ne­ban­dy­säll­skap har star­tat ett sam­ar­be­te för att öka fo­kus på psy­kisk ohäl­sa. ”Det­ta är en ny form av spons­ring”, sä­ger Jesper Bo­man, spons­rings­an­sva­rig i VIBS.

Char­lie Eriks­son som ar­be­tar mot psy­kisk ohäl­sa bland unga män­ni­skor via sin or­ga­ni­sa­tion ”Ald­rig en­sam” spe­la­de in­ne­ban­dy i Vin­bergs IBS i många år. Den kopp­ling­en vil­le Jesper Bo­man an­vän­da sig av som an­sva­rig för säll­ska­pets spons­ring.

–Jag sneg­la­de på Bar­ce­lo­na som har ett sam­ar­be­te med Uni­cef. Det är många gång­er svårt att säl­ja in spons­ring där­för tänk­te jag att vi skul­le tes­ta nå­got nytt.

VINBERG IBS HAR ti­di­ga­re sam­ar­be­tet med Ald­rig en­sam med stor fram­gång. Vid det se­nas­te der­byt mel­lan Vin­bergs IBS och Fal­ken­bergs in­ne­ban­dy­klubb kom det 650 per­so­ner. Då fanns Char­lie Eriks­son på plats för att pra­ta om psy­kisk ohäl­sa och Kristo­fer Grec­zu­la från Fal­ken­berg spe­la­de Ald­rig en­sams of­fi­ci­el­la låt.

– Det var en bra drag­hjälp för att få en stor publik, sä­ger Jesper Bo­man.

NU HAR SAM­AR­BE­TET ut­veck­lats och spon­so­rer­na som del­tar be­ta­lar en viss pro­cen­tan­del till Ald­rig en­sam för att på en­sam­rätt på trö­jor­na och res­te­ran­de be­lopp av spon­sor­peng­en går till Vin­bergs IBS som vi­sar fö­re­ta­gens lo­go­ty­per bland an­nat på mat­cher­na.

–Vi ser det­ta som ett in­for­ma­tions­pro­jekt och det har va­rit gans­ka lätt för oss att hit­ta spon­so­rer ef­tersom man upp­skat­tar syf­tet, för­kla­rar Jesper Bo­man.

– Till och med svens­ka in­ne­ban­dy­för­bun­det har vi­sat in­tres­se för vårt sam­ar­be­te. Vi hop­pa­des på fem, sex spon­so­rer men har re­dan fått tio. Det har gått över för­vän­tan och vi har fått bra re­spons även för dem som in­te har råd att va­ra med.

I och med sam­ar­be­tet med Ald­rig en­sam kom­mer IBS att ord­na fö­re­läs­ning­ar och kon­ser­ter om psy­kisk ohäl­sa.

– Vi vill att vå­ra le­da­re ska få fler verk­tyg för att upp­täc­ka psy­kisk ohäl­sa bland vå­ra unga med­lem­mar och kun­na hjäl­pa till i ett ti­digt ske­de, sä­ger Joakim Kä­ki, ord­fö­ran­de i Vin­bergs in­ne­ban­dy­säll­skap.

VIN­BERGS IBS OCH Ald­rig en­sam har spe­lat in en film som fle­ra av säll­ska­pets med­lem­mar del­tar i. Den ska de spons­ran­de fö­re­ta­gen har möj­lig­het att läg­ga ut på si­na hem­si­dor och den kom­mer att vi­sas på so­ci­a­la me­di­er.

Bild: LE­NA LYXELL

NY SPONSRINGSMODELL. Vin­bergs in­ne­ban­dy­säll­skap sam­ar­be­tar med or­ga­ni­sa­tio­nen Ald­rig en­sam. På bil­den: Jesper Bo­man, spons­rings­an­sva­rig och Joakim Kä­ki, ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.