Fynd­pri­ser på fin­sprit på Bo­la­get

Hallands Nyheter - - Sverige - CARL CATO/TT

En flas­ka whis­ky som kos­tar någ­ra tu­sen­lap­par på Sys­tem­bo­la­gets sajt kan va­ra värd ti­o­tu­sen­tals kro­nor bland sam­la­re. 48 lyck­li­ga kö­pa­re kun­de på tors­da­gen klic­ka hem var sin flas­ka skotsk whis­ky till fynd­pris.

Svens­ka Sys­tem­bo­la­get är en av värl­dens störs­ta in­kö­pa­re av rus­dryc­ker. Fö­re­ta­get kan pres­sa pri­ser­na hos le­ve­ran­tö­rer, men styrs av hår­da reg­ler när de sät­ter pris mot kund. Det kan ge upp­hov till märk­li­ga och för kun­den ex­tremt gynn­sam­ma, pri­ser på säll­syn­ta dryc­ker. På tors­da­gen kun­de 48 kö­pa­re klic­ka hem var sin flas­ka av en li­mi­te­rad skotsk whis­ky till ett pris som på många håll i värl­den skul­le ge whis­ky­fan­tas­ter skäl­van.

FÖR ATT AL­LA in­tres­se­ra­de svens­kar skul­le få chan­sen sål­des whiskyn på nä­tet. Flas­kor­na kos­ta­de 2 895 kro­nor via Sys­tem­bo­la­gets sajt, men på den nät­ba­se­ra­de han­del­plat­sen Whis­ky­ba­se upp­skat­tas mark­nads­vär­det till drygt 4 000 brit­tis­ka pund, drygt 45 000 svens­ka kro­nor.

– Vi har en trans­pa­rent pris­sätt­ning och när det gäl­ler stark­sprit så har vi ett fast påslag på 17,5 pro­cent, plus fem kro­nor per flas­ka. Det är Sys­tem­bo­la­gets mar­gi­nal och sen till­kom­mer al­ko­holskatt na­tur­ligt­vis. Det är sam­ma påslag oav­sett om det gäl­ler en flas­ka re­nat el­ler en ex­klu­siv flas­ka whis­ky, sä­ger Lennart Agén, press­chef på Sys­tem­bo­la­get.

DE LIMITERADE whis­ky­flas­kor­na är säll­syn­ta, ef­ter­frå­gan stor och på and­ra håll i värl­den har säl­ja­re möj­lig­he­ten att sät­ta helt and­ra pri­ser.

–Då styr till­gång och ef­ter­frå­gan, vi tar en myc­ket mind­re an­del av priset än många and­ra ak­tö­rer helt en­kelt. Är man fin­sma­ka­re så är det här ett ex­em­pel på för­de­lar­na med Sys­tem­bo­la­get, sä­ger Lennart Agén.

Han hop­pas att de som köpt de ra­ra drop­par­na ock­så tän­ker ta chan­sen att sma­ka på whiskyn.

– Vi vill att de som kö­per flas­kor­na ock­så ska kun­na nju­ta av dem och in­te säl­ja dem vi­da­re. Det är ock­så där­för vi be­grän­sar för­sälj­ning­en till en flas­ka per kö­pa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.