So­ci­al­tjäns­ten tog med sig fel barn

Hallands Nyheter - - Sverige -

ORUST: So­ci­al­tjäns­ten skul­le tvångs­om­hän­der­ta två barn akut. Men fick med sig fel barn. I stäl­let för en tvåå­ring fick per­so­na­len med sig en ni­o­å­ring, rap­por­te­rar P4 Gö­te­borg. Hän­del­sen in­träf­fa­de på Orust i slu­tet av au­gusti.

Mis­sen, som har an­mälts en­ligt lex Sa­rah, upp­täck­tes se­na­re sam­ma dag.

– Det fram­går sam­ma dag som hän­del­sen sker och vi pra­ta­de om det med den be­rör­da fa­mil­jen sam­ma dag, sä­ger Eva Haglund, verk­sam­hets­chef för in­di­vid- och fa­mil­je­omsor­gen, till P4. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.