Dyst­ra siff­ror för lant­bru­kar­na ef­ter tor­kan

Hallands Nyheter - - Sverige -

SVE­RI­GE: Spann­måls­skör­dar­na ser ut att ham­na mel­lan 30 till 70 pro­cent lägre än nor­malt, vi­sar nya siff­ror från Lant­bru­kar­nas riks­för­bund (LRF). Siff­ror­na för lant­bru­ket ef­ter som­mar­tor­kan ser över hu­vud ta­get dyst­ra ut: pro­duk­tions­kost­na­der­na för mjölk­pro­duk­tio­nen ökar med 50–60 öre per ki­lo jäm­fört med 2017 sam­ti­digt som spann­måls­pro­duk­tio­nen ökar si­na kost­na­der med 80 öre ki­lot.

”Som lant­bru­ka­re gäl­ler det nu att få koll på sitt nu­lä­ge”, sä­ger Stefan Ny­pe­li­us, af­färs­råd­gi­va­re vid LRF Kon­sult. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.