Oro vid brex­its

IRLAND: RÄDS­LAN VÄX­ER NÄR STOR­BRI­TAN­NI­EN SKA LÄM­NA EU

Hallands Nyheter - - Världen - WIKTOR NUMMELIN/TT

Tul­lar, ta­rif­fer och kon­trol­ler do­mi­ne­rar ru­bri­ker­na i för­hand­ling­ar­na om Stor­bri­tan­ni­ens ut­trä­de ur EU. Men brex­it är myc­ket mer än så. Vid ut­trä­dets gräns väx­er rädslan för blod och död.

Pe­ter She­ri­dan pe­kar och vän­der sig om i höst­so­len.

– Den där kul­len lig­ger i Nor­dir­land, men mo­tor­vä­gen lig­ger i re­pu­bli­ken. Fast när ni sväng­de av var ni in­ne i Nord ett tag, men här­bor­ta är det Irland igen, sä­ger den för­re po­lis­che­fen och för­sö­ker be­skri­va hur grän­sen går.

VID CARRICKARNON, strax norr om Dun­dalk, finns inga fy­sis­ka spår av grän­sen mel­lan Irland och Nor­dir­land. Och så är det i prin­cip över­allt längs de 50 mil som skil­jer mel­lan nord och syd. Grän­sen sick­sac­kar sig omar­ke­rad ge­nom land­ska­pet.

Kyr­kan i Carrickarnon lig­ger i det brit­tis­ka Nor­dir­land. Kyr­ko­går­den i det själv­stän­di­ga Ei­re.

DEN OSYNLIGA GRÄN­SEN är dock in­te gam­mal. Un­der mer­par­ten av She­ri­dans 32 år i den nor­dir­länds­ka po­li­sens tjänst var kul­lar­na be­man­na­de av den brit­tis­ka ar­méns kryp­skyt­tar i vakt­torn och bakom sand­säc­kar. Här låg he­li­kop­ter­ba­ser, väg­spär­rar och po­lis­sta­tio­ner.

Allt för­svann i och med freds­av­ta­let 1998. Se­dan dess har den bort­tag­na in­fra­struk­tu­ren hyl­lats som en av de bi­tar i av­ta­let som bi­dra­git mest till att av­dra­ma­ti­se­ra lä­get i norr. Av­sak­na­den av stän­digt va­kan­de ögon har fått in­vå­nar­na att slapp­na av och gräns­tra­fi­ken att nor­ma­li­se­ras.

Frå­gan är ba­ra vad som ska hän­da i vår. Den 29 mars blir det här en ytt­re gräns igen, då Storbritannien läm­nar EU. Om det in­ne­bär en hård gräns kan ock­så kon­se­kven­ser­na bli hår­da.

– Det här är fort­fa­ran­de ing­en nor­mal po­lis­mil­jö. Det är ba­ra 20 år se­dan Lång­fre­dags­av­ta­let. Folk lev­de ihop som fi­en­der då. Nu mås­te de le­va till­sam­mans som med­bor­ga­re. Så­dant tar tid. Lä­get är fort­fa­ran­de in­sta­bilt och brex­it

tjä­nar som ett stör­nings­mo­ment. I folk­om­röst­ning­en 2016 rös­ta­de en ma­jo­ri­tet av nor­dir­län­dar­na, 56 pro­cent, för att stan­na i EU. Siff­ran var dess­utom san­no­likt i un­der­kant. Många i den be­folk­nings­hal­va som hell­re skul­le vil­ja till­hö­ra Irland – och EU – strun­ta­de i att rös­ta, ef­tersom man såg om­röst­ning­en som en brit­tisk frå­ga.

SE­DAN DESS HAR brex­it­mot­stån­det in­te bli­vit mind­re. Nä­rings­li­vet suc­kar över oviss­he­ten i vad som kom­mer att hän­da. Freds­pro­ces­sen har an­nars gett re­jäl fart åt eko­no­min över grän­sen. In­te minst livs­me­dels­sek­torn har vux­it så det kna­kar. Ba­ra de se­nas­te tre åren har gods­trans­por­ter­na sö­derut ökat med över 20 pro­cent.

Nu är dock oron stor bland fö­re­ta­gar­na över vad Eu-ut­trä­det ska in­ne­bä­ra i för­svå­rad han­del. Den brit­tis­ka re­ge­ring­en får inga topp­be­tyg för hur pro­ces­sen har han­te­rats.

– Vi be­hö­ver in­te mi­nist­rar som kom­mer hit och be­rät­tar för oss hur vac­kert vårt land är. Vi be­hö­ver nå­gon med en plan, frä­ser Ti­na McKen­zie, ord­fö­ran­de för Nor­dir­lands små­fö­re­ta­gar­or­ga­ni­sa­tion, när hon tar emot TT och and­ra in­res­ta jour­na­lis­ter i Bel­fast.

Mö­tet ar­ran­ge­ras ty­piskt nog av myn­dig­he­ter­na i Irland, som ar­be­tar in­ten­sivt för att be­to­na vik­ten av en ge­nom­tänkt brex­it­lös­ning för Nor­dir­land. Ap­ti­ten för en åter­upp­väckt kon­flikt är li­ka med noll. Även syd har vun­nit stort eko­no­miskt på freds­pro­ces­sen och den öpp­na grän­sen. 60 pro­cent av Nor­dir­lands trans­por­ter till det brit­tis­ka fast­lan­det går i dag via Dublin.

IN­FÖR NÄS­TA VECKAS brex­it­sam­tal i Brys­sel är det fort­fa­ran­de oklart hur par­ter­na ska lö­sa frå­gan. Nor­dir­land vill var­ken ha en gräns mot syd el­ler nå­gon form av kon­trol­ler mot res­ten av Storbritannien.

KRI­TIS­KA. En last­bil pas­se­rar en skylt som tar av­stånd från Eu-ut­trä­det och som har satts upp av nor­dir­länds­ka

Bild: MSTYSLAV CHERNOV/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.