Fak­ta: Irland och Nor­dir­land

Hallands Nyheter - - Världen -

* Irland – Ei­re på ir­länds­ka – är en själv­stän­dig re­pu­blik som ut­gör stör­re de­len av ön Irland. Lan­det är till ytan nå­got mind­re än Sve­a­land och har knappt fem mil­jo­ner in­vå­na­re, varav drygt en mil­jon i hu­vud­sta­den Dublin. Irland är med­lem i EU se­dan 1973 och an­tog eu­ron som va­lu­ta re­dan från star­ten 2002. * Nor­dir­land in­går som en av hu­vud­de­lar­na i Fö­re­na­de kung­a­ri­ket (Uni­ted King­dom) och består av sex av de nio grev­ska­pen i pro­vin­sen Uls­ter. Om­rå­det är stort som Häl­sing­land och har 1,8 mil­jo­ner in­vå­na­re, varav cir­ka 350 000 i hu­vud­sta­den Bel­fast. Nor­dir­land gick in i EU med res­ten av Stor­bri­tan­ni­en 1973, men an­vän­der fort­sätt­nings­vis det brit­tis­ka pun­det som va­lu­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.