Ul­la Ha­mil­ton står sta­digt på jor­den

JUBILAREN: ”VET DU VAD DU VILL FÖRÄNDRA ÄR DU TRYGG I DIN POSITION”

Hallands Nyheter - - Livets Gång - LE­NA WREEDE/TT

För många, sär­skilt stock­hol­ma­re, är Ul­la Ha­mil­ton ett väl­be­kant an­sik­te. I åt­ta år var hon mo­de­rat bor­gar­råd i hu­vud­sta­den med an­svar för bland an­nat tra­fik och mil­jö. Men se­dan 2015 lig­ger hen­nes ar­bets­plats i det sto­ra Al­me­ga­hu­set ovan­för Hum­le­går­den.

Ul­la Ha­mil­ton rör sig hem­tamt i ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nens lo­ka­ler. Även om hen­nes jobb nu­me­ra in­te är renod­lat po­li­tiskt lig­ger det myc­ket nä­ra, för­kla­rar hon. Bland an­nat hand­lar det om att fö­ra ut åsik­ten att frisko­lor­na be­hövs.

Men se­nas­te åren har det va­rit tufft, sä­ger hon, med syft­ning på den de­batt som på­går om risk­ka­pi­tal­bo­lag som skor sig på all­män­na me­del.

– Det är svårt att få ut en an­nan bild i me­dia. Här sit­ter vi fem per­so­ner på kans­li­et – hur fa­sen ska vi kont­ra mot he­la den här ap­pa­ra­ten? Men det är ba­ra att kö­ra på. Man får nö­ta. Om jag tror på nå­got kan jag job­ba hur myc­ket som helst.

UTHÅLLIGHETEN OCH fram­å­tan­dan har hon med sig hem­i­från. Bå­da hen­nes för­äld­rar gick den långa vä­gen och ut­bil­da­de sig i vux­en ål­der. Mam­ma Kerstin till un­der­skö­ters­ka och pap­pa Rolf till in­gen­jör.

– Han sym­bo­li­se­rar verk­li­gen klass­re­san. Ef­ter sex­å­rig folk­sko­la bör­ja­de han job­ba på Vol­vo Pen­ta och gick på Volvos verk­stads­sko­la. Se­dan läs­te han in gym­na­si­et och pluggade ma­te­ri­allä­ra på di­stans. Han ba­na­de sin egen väg och var myc­ket mål­med­ve­ten.

Pap­pa Rolfs yr­kes­kar­riär med­för­de ock­så att fa­mil­jen flyt­ta­de * * * *

”Det lå­ter ju jät­te­gam­malt, men jag kän­ner mig in­te gam­mal. Det är ba­ra att fort­sät­ta för al­ter­na­ti­vet är ju gans­ka då­ligt.” * Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: ”Fi­rar med en god vän som ock­så fyl­ler 60. Vi ska åka till Kenya och be­sö­ka na­tio­nal­par­ken där. Jag trött­nar ald­rig på att åka på sa­fa­ri.” * en del un­der Ul­las upp­växt. Året när hon skul­le bör­ja i åt­ton­de klass gick re­san från lil­la Mor­gon­gå­va till Väs­terås.

– Det var en stor om­ställ­ning. Jag bör­ja­de på en sko­la som på den ti­den låg i ett värsting­om­rå­de.

MEN SJÄLV VAR Ul­la en am­bi­tiös elev med stort sam­hälls­in­tres­se. Sin förs­ta po­li­tis­ka aha-upp­le­vel­se kom in­för va­let 1976 då Gös­ta Boh­man, då­va­ran­de par­ti­le­da­re för Mo­de­ra­ta sam­lings­par­ti­et, höll ett tal vid Rud­bec­ki­ans­ka gym­na­si­et i Väs­terås.

– Det var en otro­lig upp­le­vel­se. Här stod en per­son och sa­de pre­cis det jag tyck­te. Jag kan fort­fa­ran­de se det fram­för mig.

Näs­ta putt in i Mo­de­ra­ter­na kom nå­got år se­na­re i och med att hen­nes pap­pa re­kry­te­ra­des som kva­li­tets­an­sva­rig på kärn­kraft­ver­ket i Os­kars­hamn och ord­na­de som­mar­jobb till sin dot­ter. Ul­la Ha­mil­ton be­rät­tar att hon då blev än­nu mer över­ty­gad om att kärn­kraft var det rät­ta för lan­det. Sam­ti­digt ha­de hon själv flyt­tat till Uppsa­la för att lä­sa ju­ri­dik. När det stod klart att Sve­ri­ge skul­le folk­om­rös­ta om kärn­kraf­ten 1980 fö­re­na­de

– So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och ar­be­tar­rö­rel­sen var otro­ligt star­ka i bör­jan av 1980-ta­let. Det gavs ing­et ut­rym­me för nå­got an­nat. Det var en vik­tig driv­kraft för mig, samt skat­ter­na, val­fri­he­ten och nä­rings­livs­po­li­ti­ken. Fort­fa­ran­de är män­ni­skors möj­lig­he­ter att för­verk­li­ga si­na idéer en grund till mitt po­li­tis­ka en­ga­ge­mang. Och en för­ut­sätt­ning för det är ett bra nä­rings­livskli­mat.

I sam­band med va­let 2006 tog Ul­la Ha­mil­ton ett re­jält kliv in i det po­li­tis­ka strål­kas­tar­lju­set och blev bor­gar­råd i Stock­holms stad med an­svar för tra­fik och mil­jö. I två pe­ri­o­der satt hon, men ef­ter bor­gar­nas val­för­lust 2014 var det slut. Fort­fa­ran­de har hon en fot kvar som le­da­mot i full­mäk­ti­ge och som vice ord­fö­ran­de för Sto­kab – Stock­holms stads It-in­fra­struk­tur­bo­lag. Vad är ditt råd till nå­gon som vill ge sig in i po­li­ti­ken?

– Skaf­fa dig li­te er­fa­ren­het in­nan så att du står sta­digt på jor­den. Det kan bli hår­da vin­dar. Jag var när­ma­re fem­tio när jag bör­ja­de som hel­tids­po­li­ti­ker. Se­dan är det vik­tigt att ve­ta var­för man vill bli po­li­ti­ker. Vet du vad du vill förändra är du trygg i din position.

Ett tal av Gös­ta Boh­man och kärn­krafts­om­röst­ning­en ba­na­de väg för Ul­la Ha­mil­tons en­ga­ge­mang i Mo­de­ra­ter­na. Se­dan 1980-ta­let har hon ar­be­tat i el­ler nä­ra po­li­ti­ken. Se­dan två år till­ba­ka som vd för Frisko­lor­nas Riks­för­bund.

Bild: JANERIK HENRIKSSON

INSKOLAD. Ul­la Ha­mil­ton, vd för Frisko­lor­nas riks­för­bund, fyl­ler 60 år.

60 år den 17 ok­to­ber. Lä­gen­het på Ös­ter­malm i Stock­holm. Som­mar­hus på Ekerö. Ma­ken Christoffer och kat­ter­na Ma­scot och Spencer. Vd för Frisko­lor­nas Riks­för­bund. Om att fyl­la 60:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.