Olym­pi­a­den, bå­de bak­läng­es och i färg!

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Det är tröt­ta ögon på job­bet den här vec­kan. För in­te nog med att olym­pi­a­den i Mex­i­co sänds mitt i nat­ten… den sänds dess­utom i färg! Och det vill för­stås ing­en mis­sa. Det är tvek­löst så, att just id­rot­ten dri­vit på Tv-ut­veck­ling­en.

På Bar­res i Varberg för­kla­rar man att fir­man le­ve­re­ra­de si­na förs­ta tio färgtv-ap­pa­ra­ter i sam­band med vin­te­ro­lym­pi­a­den i Gre­nob­le ti­di­ga­re i år, och när nu som­ma­ro­lym­pi­a­den drar igång säl­jer man fler färg-tv än svart­vi­ta, trots det höga priset på cir­ka 4000 kro­nor.

I VINTRAS VAR DET FÖRETRÄDESVIS sta­dens kon­di­to­ri­er, ho­tell och café­er som in­ve­ste­ra­de i färg-tv för att loc­ka kun­der, men när nu OS sänds om nat­ten är det istäl­let pri­vat­per­so­ner. Sam­ma ten­dens märks i Fal­ken­berg, och här har fak­tiskt Fal­ken­bergs Sp­ar­bank, som förs­ta bank i lan­det, lan­se­rat ett sär­skilt färg-tv-lån med för­del­ak­tig rän­ta och ut­an krav på för­spa­ran­de.

”Så­här i bör­jan är det näs­tan så att man in­te rik­tigt fat­tar att färg finns på rik­tigt även i ru­tan.”

Så­här i bör­jan är det näs­tan så att man in­te rik­tigt fat­tar att färg finns på rik­tigt även i ru­tan. Än mer vim­mel­kan­tig blir man av att se Dick Fos­bu­ry hop­pa bak­läng­es mot guld­me­dal­jen i höjd (en rik­tig flop, me­nar som­li­ga) och Bob Bea­mon svä­va ge­nom den tun­na mex­i­kans­ka luf­ten i ett ofatt­bart läng­hopp som får Sven ”Plex” Pe­ters­son att bö­ja stam­ma och res­ten av värl­den att tap­pa an­dan.

Då har vi än­nu in­te kom­mit till pri­sce­re­mo­nin ef­ter her­rar­nas 200 m, då två knut­na nä­var höjs mot skyn och för­änd­rar allt för all­tid. Vå­ra eg­na hjäl­tar då? Ja, någ­ra sprid­da me­dal­jer av brö­der­na ”Fåg­lum”, brö­der­na Sun­de­lin och Björn Ferm blir det för­stås, me­dan den i för­väg kanske mest om­skriv­ne, Ricky Bruch, som sat­te svenskt re­kord i dis­kus på Påsk­bergsval­len i Varberg här­för­le­den, flop­par likt Dick Fos­bu­ry, fast tvärt om så att sä­ga, och ham­nar på en blyg­sam åt­ton­de­plats.

FÖR AL­LA NI SOM OROAT ER för Var­bergs mest kän­da och äls­ka­de apa kan med­de­las att Pel­le och hans ung­ar nu fått en till­flykt i na­tur­skö­na Sim­långs­da­len. Som be­kant stäng­de Nö­je­spar­kens lil­la zoo här­för­le­den och de po­pu­lä­ra apor­na stod plöts­ligt hus­vil­la, till stor vån­da för al­la de­ras vän­ner.

Sim­långs­da­lens Zoo har dock för­bar­mat sig över apor­na, vil­ka allt­så för­blir hallän­ning­ar, om än in­te var­ber­ga­re.

Av­slut­nings­vis kon­sta­te­rar vi att än­nu en bit av det gam­la Fal­ken­berg fal­ler för gräv­sko­por­nas och her­rar stads­pla­ne­ra­res omätt­li­ga hung­er. Den här gång­en hand­lar det om ”Jans­sons kruk­ma­ke­ri”, se­der­me­ra, ef­ter verk­sam­he­tens om­lägg­ning, även känt som ”Jans­sons ba­ge­ri”, en gam­mal länga på Sö­der­ga­tan, som allt­så nu in­te läng­re fyl­ler sin plats i den tid som kal­las den mo­der­na.

1934, föd­des den gre­kis­ka sång­ers­kan Na­na Mouskou­ri. I bör­jan av 1960-ta­let sam­ar­be­ta­de hon med kom­po­si­tö­ren Ma­nos Had­ji­da­kis och släpp­te ski­vor som Weiße Ro­sen aus Athen/the White Ro­se of Athens (1962). Hon fort­sat­te sin kar­riär med fle­ra al­bum, kon­ser­ter och fram­trä­dan­den i oli­ka tv-pro­gram. Mouskou­ri har bli­vit en av Gre­klands mest kän­da ar­tis­ter. *

Hal­land för 50 år se­dan

För 84 år se­dan,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.